Tryggetsguiden

Trygghetsguiden är i första hand en informations- och kunskapsbank för per­soner som utsatts för brott.

Den kan samtidigt an­vändas av per­soner som ar­betar inom om­rådet, det gäller både yrkes­verk­samma som t.ex. poliser och socio­nomer, per­soner som är enga­gerade i ideella org­ani­sa­tioner t.ex. kvinno- och brottsofferjourer, m.fl.

Vilket brott har du utsatts för?

Fordonsrelaterade brott
Bostadsinbrott
Cykelstöld
Stalking
(Olaga förföljelse)
Misshandel
Hatbrott
Hedersrelaterade brott
Rån
Olaga hot
Sexualbrott
Brott i nära relation
Anhöriginformation
Övrig brottslighet
Utsatt för brott
Kontaktuppgifter

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!