Tryggetsguiden

Trygghetsguiden är i första hand en informations- och kunskapsbank för per­soner som utsatts för brott.

Den kan samtidigt an­vändas av per­soner som ar­betar inom om­rådet, det gäller både yrkes­verk­samma som t.ex. poliser och socio­nomer, per­soner som är enga­gerade i ideella org­ani­sa­tioner t.ex. kvinno- och brottsofferjourer, m.fl.

Vilket brott har du utsatts för?

Fordonsrelaterade brott

Bostadsinbrott

Cykelstöld

Stalking
(Olaga förföljelse)

Misshandel

Hatbrott

Hedersrelaterade brott

Rån

Olaga hot

Sexualbrott

Brott i nära relation

Anhöriginformation

Övrig brottslighet

Utsatt för brott

Kontaktuppgifter

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!