Arbetsliv

Under senare år har det visat sig att allt fler utsätts för våld, hot, trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med sin yrkesutövning.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i arbetslivet.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Våld och hot i arbetslivet

Under senare år har antalet fall av våld, hot och trakasserier ökat inom flera olika yrkeskategorier. Det handlar om brott som riktar sig mot tjänstemän så som socialarbetare, behandlingsassistenter, räddningspersonal och poliser, men även förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting.

Tillsammans med bl.a. Fackförbundet ST, Försäkringskassan, Justitiedepartementet och SKL m.fl. aktörer har vi arbetat aktivt med att kartlägga och åtgärda våld och hot i arbetslivet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kartläggning

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra kartläggningar av våld och hot i arbetslivet. Syftet är att skapa en tydlig lägesbild över den aktuella situationen vad gäller våld och hot på arbetsplatsen men även externa hot eller trakasserier.

Kartläggningen hjälper med att se över vilka förutsättningar som finns för att arbeta brottsförebyggande. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på konkreta åtgärder och prioriteringar.

Utbildning – att bemöta människor i kris

En kris kan utlösas av oförutsedda händelser som gör att vi ställs inför problem som vi inte kan lösa med hjälp av tidigare erfarenheter eller vardagliga rutiner. Hur vi reagerar i en krissituation är ytterst individuellt där olika faktorer påverkar reaktionernas omfattning.

Utbildningen redogör för olika typer av kriser som kan drabba människor i olika situationer. Här diskuteras även krisens såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser samt andra problem som kan uppstå i samband med krisrelaterade händelser.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster som nämnts ovan inom arbetslivet ser ofta förutsättningarna annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom våld och hot i arbetslivet.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!