Anhöriginformation.

Som anhörig till någon som drabbats av brott kommer du att möta många olika reaktioner. Inte sällan kan den drabbades reaktioner upplevas som känslomässigt påfrestande och förefalla oförklarliga.
Här finns information om det viktigaste för dig att känna till just nu.

Ha tålamod och lyssna.

Den som drabbas av brott måste, om hen önskar, ges tillfälle att tala om sin upplevelser. Detta kräver att man som anhörig har tålamod och förmåga att lyssna på den drabbades berättelse, inte en gång utan ofta ett stort antal gånger. Att få möjlighet att “älta” sin historia gång på gång är ett led i den drabbades behov av att bearbeta det inträffade. Erfarenheterna visar emellertid att många anhöriga som ställs inför dessa situationer gärna vill komma med lösningar eller kanske till och med ”kontra” med egna erfarenheter och upplevelser.

Detta är emellertid inget som hjälper den brottsdrabbade, utan kan tvärtom ytterligare försvåra återhämtningsarbetet. Det finns en tumregel som säger att man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar; det tycks således finnas ett skäl till att vi har två öron och en mun!

Den brottsdrabbades psykiska energi är under den närmaste tiden efter händelsen “upptagen” med att förstå och bearbeta det inträffade. Som en följd av detta kan reaktioner av det slag som redovisats här ovan uppträda. Reaktionerna är naturliga och kommer på sikt att avta i styrka.

Det är viktigt att påpeka om du som anhörig är i behov av stöd i din situation, var inte rädd för att söka hjälp!

Det här bör du tänka på och vara medveten om som anhörig.

Var beredd på att du själv påverkas.

Du som anhörig kan också komma att mötas av kraftiga humörsvängningar vilket kan kännas påfrestande. Ilska kan blandas med eller avlösas av gråt. En ökad trötthet i kombination med ointresse för vardagliga händelser kan inträda. Små vardagshändelser kan utlösa irritation och en allmänt uttalad negativism. Sömnstörningar i kombination med mardrömmar kan förekomma. Den brottsdrabbade befinner sig sammantaget i en psykisk obalans. Om denna situation kvarstår under en längre tid bör du uppmana den drabbade att söka professionell hjälp.

Tänk på eventuella barn.

I familjer där det förekommer barn bör man vara extra uppmärksam på barnens reaktioner, både i hemmet och i exempelvis på dagis eller i skolan. Att pappa, mamma eller något syskon drabbats av brott kan framkalla en otrygghetsupplevelse som kan yttra sig på många olika sätt. Var uppmärksam på om barnet uppvisar ett förändrat beteende!

Kontakta en
hjälp- och stödorganisation.

Alla som utsatts för brott eller känner någon som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Brottet och dess konsekvenser kan dessutom innebära omvälvande förändringar för dig både socialt, psykiskt och ekonomiskt. Känslor som rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska är mycket vanliga. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barns reaktion. Barn som växer upp i våldets närhet eller som själva drabbas kan reagera mycket kraftigt och det är därför viktigt att även barnen får hjälp att bearbeta sina upplevelser.

Att själv hantera dessa känslor kan för dig som anhörig vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!

Här finns kontaktuppgifter till flera organisationer och hjälpmedel för dig som utsatts för brott.

NNV: Nätverket Närstående till våldtäktsoffer är ett politiskt och religiöst obundet nätverk för närstående till våldtäktsoffer. Nätverket samarbetar med andra organisationer inom området för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på sexuellt våld mot kvinnor.

För mer info, eller om du vill anmäla dig till nätverket, kontakta talesperson Kjell Corneliusson: kjell.corneliusson@tryggaresverige.org

Sena reaktioner.

För den som utsatts för brott kommer ofta reaktionerna inte direkt efter att det skett. Det är väldigt vanligt att det kommer senare, ibland flera år efter det som inträffat. Som brottsutsatt kan man även bli rädd för sin egna eller andras reaktioner och ha svårt att veta varför man reagerar på ett visst sätt.

Kom dock ihåg att många reaktioner anses som helt normala på svåra situationer. Att inte reagera skulle vara mer onormalt.

Tänk på att reaktioner även kan komma hos dem som har bevittnat våld eller hos dem som oroar sig för sin egen eller andras säkerhet. Observera att reaktioner också kan uppkomma hos dig efter det att det gått en tid, så kallade senreaktioner.

Tillsammans gör vi skillnad

Även om vi har försökt att vara heltäckande i vår beskriv­ning av vilka resur­ser som finns i Sverige be­höver vi er hjälp att bli ännu bättre!

Hjälp oss att hålla informationen aktuell genom att in­for­mera oss om nya verk­sam­heter, juster­ingar av kontakt­upp­gifter eller dy­likt som kan ändras med tid­en. Om ni upp­täcker några fel­aktig­het­er eller oklar­het­er tveka inte att höra av er till oss med korrekta upp­gifter via info@tryggaresverige.org

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!