Leva & bo

Sverige ska vara en säker och trygg plats där människor vill bo, vistas och verka. Samtidigt. växer rädslan av att utsättas för brott i både det offentliga och privata rummet.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor på platser där människor vill leva och bo.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Kartläggning & analys

Frågor som rör säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön har blivit allt
viktigare. Vi erbjuder myndigheter samt kommunala och privata aktörer stöd i att
identifiera samt åtgärda de säkerhets- och trygghetsproblem som finns i deras
verksamhetsområden.

Detta görs bland annat genom trygghetsvandringar, mätningar, kartläggningar, analyser, besiktningar, trygghetscertifieringar och utbildning av personal i certifiering av eget bestånd m.fl.

Platssamverkan

Vi erbjuder stöd och samordning för utförande av platssamverkan och placemaking. Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att ta gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

BoTryggt2030

BoTryggt2030 består av riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor som underlättar för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av säkra och trygga livsmiljöer.

Trygg Fastighet

Trygg Fastighet är ett fritt tillgängligt verktyg som innehåller konkreta åtgärder mot vanliga trygghetsproblem i bostadsområden som fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan implementera för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för leva & bo ser ofta förutsättningarna annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

De facto-standard BoTryggt2030

Handboken BoTryggt2030 innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att underlätta för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av bostadsområden, bostäder, offentliga platser etc.

Syftet är att med hjälp av handboken skapa säkra och trygga livsmiljöer.

PluggaTryggt – Ny handbok för en säkrare och tryggare skola

Handboken PluggaTryggt syftar till att tydliggör hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan. Handboken utgår ifrån standarden BoTryggt2030. PluggaTryggt ska bidra till att främja skolor som ökar barns säkerhet, trygghet och psykiska hälsa. 

Vi är med i utvecklingen

Vi strävar efter att vara den ledande aktören som utvecklar framtidens stads- och samhällsplanering utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. Detta gör vi främst genom att bidra till forskningen och framtagandet av nya metoder, riktlinjer och verktyg för att förbli en drivande kraft i utvecklingen.

Bland annat är vi medverkande i den internationella CPTED-organisationen ICA sedan februari 2021 som svensk representant i utvecklingen och kunskapsutbytet om det brottsförebyggande arbetet med situationell brottsprevention världen över.

Vi har även etablerat flertalet nätverk med fokus på att främja utvecklingen av feministisk stadsplanering (NFS) samt platssamverkan (NKP).

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom området leva & bo.

Alazar Ejigu

Samhällsplanerare/Arkitekt

alazar.ejigu@tryggaresverige.org
070-6950 477

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare

cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
076-340 89 99

Uppmärksammat i media

Publikationer

“BoTryggt 2030”

Handboken tar itu med viktiga frågor när säkerhet och trygghet diskuteras i relation till den fysiska utformningen av olika miljöer handlar och hur det påverkar huruvida människor är trygga eller otrygga. BoTryggt2030 handlar om att implementera situationell brottsprevention i stadsbyggandet; att bygga bort brott och bygga in trygghet. 
Utgivningsår 2020. Omfång 173sid. Pris: 695 SEK exkl. moms.

“Trygghet i samhället”

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar aktuell forskning och beprövade erfarenheter gällande tryggheten i samhället. Rapporten presenterar också en modell för hur man kan öka tryggheten i städer, stadsdelar, bostadsområden och bostäder.
Utgivningsår 2018. Omfång 89 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

“Trygghet i boende”

Stiftelsen Tryggare Sverige skriver, en rapport med fokus på brottsförebyggande byggelseplanering och trygghetsskapande arbete i bostadsområden. Rapporten innehåller också ett trygghetsprogram med konkreta åtgärder som kan vidtas under byggprocessen för att säkerställa trygga bostadsområden och bostäder. Utgivningsår 2010. Omfång 111sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!