Finansiering

För att säkerhetsställa Stiftelsen Tryggare Sverige kan fortsätta bedriva en kontinuerlig brottsförebyggande verksamhet, tar vi emot bidrag och ekonomiskt stöd utöver de intäkter vi gör genom våra tjänster och konsultverksamhet.

Bidrag kommer främst från näringsliv, företag, allmänhet och samarbetspartners.

Här nedan hittar du mer om hur stiftelsen finansieras.

Tryggare Sverige finansieras genom bidrag från näringslivet och enskilda samt av egen inkomst­bring­­ande verksamhet.

Vi har inget bakom­ligg­­ande ägar­in­tresse med krav på att generera ett årligt rörel­se­­över­­skott eller vinst. Verksamhet­en ska ändå, så långt möjligt, drivas på ett affärs­mässigt sätt och utgå från det faktum att ju större omsättning stiftel­sen har desto mer kan den på olika sätt bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten samt säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Huvudsamarbetspartner.


Att ett företag är partner innebär att företaget är med och finansierar Stiftelsen Tryggare Sveriges verk­sam­het. Det innebär också att kom­muni­cera värdet av arbetet som stiftelsen utför. Därför erbjuds samtliga samarbetspartners att synas på webbsidor, i broschyrer, i annonser och i den samhällsdialog som Stiftelsen Tryggare Sverige deltar i.

Inom ramen för ett CSR-samarbete erbjuder vi följande:

○ Workshop i syfte att tillsammans identifiera möjligheter och behov att utveckla ert eget trygghetsarbete

○ Våra samlade erfarenheter och kontakter inom trygghetsområdet (rådgivning etc.)

○ Vår medverkan vid utbildningar, kundmöten och andra interna eller externa aktiviteter

○ Arrangera egna events med vårt stöd, t.ex. produktkampanjer m.m.

○ Inbjudan till Stiftelsen Tryggare Sveriges event

○ Gemensamma aktiviteter under till exempel Almedalsveckan

○ Exponering av varumärket som huvudsamarbetspartner – på webb, i tidningar, på trycksaker, vid events m.m.

○ Rättigheter att associeras med och använda Stiftelsen Tryggare Sveriges varumärke i marknadsföring

Särskilda bidrag – skräddarsytt samarbete.


Ett särskilt bidrag kan handla om en större gåva, en särskild kam­panj eller försäljning av en produkt till stöd för Tryggare Sverige. Skräddarsydda samarbeten eller projektarbeten där nya idéer och samverkansformer välkomnas.

Samarbetet måste överensstämma med Stiftelsen Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Donationer från allmänheten, företag och andra.


Stiftelsen Tryggare Sverige har också möjlighet att ta emot rena donationer från dem som vill stödja stiftelsen. Det kan handla om donationer på lokal eller nationell nivå från allmänheten, företag eller fonder.

En förutsättning för att stiftelsen ska kunna ta emot dona­tioner är att dessa ligger i linje med Stiftelsen Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Du kan skänka ett valfritt belopp via Bankgiro till BG 263-4624

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!