FTU – Företagens trygghetsundersökning

Kort om FTU

Läs rapporten som sammanfattar resultaten från ca 14 000 företag som under 2022 deltog i Företagens trygghetsundersökning.


Trots att konsekvenserna av de brott som drabbar näringslivet är mycket allvarliga och kostar samhället oerhörda summor är näringslivet ofta en bortglömd aktör i det brottsförebyggande arbetet. En kartläggning från 2021 som Tryggare Sverige utfört visade att knappt 1 av 10 kommuner har inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

För att få en bättre bild av omfattningen och konsekvenserna av brott mot näringslivet erbjuder vi Företagens trygghetsundersökning (FTU). FTU är en digital enkätundersökning framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med personerna bakom utvecklandet av NTU (Nationell trygghetsundersökning) och Polisens trygghetsmätning.

Frågorna rör bland annat upplevda problem med brott och ordningsstörningar i företagets närområde samt oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. Vidare ställs ett antal frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av oro och utsatthet.

Undersökningens frågor ger en sammantagen bild av företagens erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser samt nedbrutna resultat per kommundelsområde, bransch och företagsstorlek.

Syftet med FTU

Resultaten från FTU ska ses som ett besluts- och planeringsunderlag för att ta fram vilka fokusområden som kommunen, ensam och tillsammans med andra, kan arbeta med för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Syftet med undersökningen är att att hjälpa kommuner ta fram en lägesbild med särskilt fokus på de lokala företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet samt dess konsekvenser för det lokala företagsklimatet.

Undersökningen är dessutom standardiserad vilket innebär att resultaten är jämförbara mellan kommuner och över tid. Ett annat syfte med FTU är således att möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan kommuner när det kommer till lösningar på liknande utmaningar som det lokala näringslivet står inför.

Nästa steg efter FTU

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en helhetslösning för de kommuner som från början är intresserade av att ta nästa steg efter genomförd FTU.

Genomförandet av undersökningen kombineras i detta fall med efterföljande steg som bl.a. inkluderar genomförande av orsaksanalys, framtagande av aktivitetsplan och förberedelser för en strukturerad och långsiktig samverkan mellan kommunen, polisen och det lokala näringslivet.

För de kommuner som är intresserade av detta tar vi fram ett anpassat erbjudande utifrån befintliga behov och möjligheter. Här finns mer information om nästa steg efter FTU.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är vår näringslivsexpert och projektansvarig för FTU.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!