Stöd i kartläggnings- och analysarbetet

En viktig del i arbetet med att minska brottligheten och öka trygg-heten handlar om att kartlägga situationen och utmaningarna i kommunen för att därigenom identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas. Under de senaste åren har vi genomfört en rad kartläggningar och analyser gällande kommuners arbete med säkerhet och trygghet.

Framtagande av lokal lägesbild
Vi hjälper till att tillsammans med kommun, polis och andra berörda aktörer ta fram en aktuell lägesbild när det gäller brott och otrygghet i kommunen. Lägesbilden bygger på resultatet från medarbetar- och medborgardialoger, aktuell statistik, trygg-hetsmätningar, lokala undersökningar etc. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Genomlysning av kommunens arbete med säkerhet och trygghet
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genom-lysning av kommunens arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Genomlysning av kommunens arbete med stöd till brottsdrabbade
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genom-lysning av kommunens arbete med frågor som rör hjälp, stöd och skydd till brottsdrabbade. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att bidra till att förbättra situationen för brottsdrabbade i kommunen.

Genomförande av kartläggningar beträffande våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en kart-läggning beträffande våld och hot mot medarbetare och/eller förtroendevalda.

Analyser av detaljplaner
Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av stadsdelar, bostadsområden, skolor etc. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas. Analysen utgår från situationell brottsprevention och CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) samt konceptet BoTryggt2030.