Samordning & praktiskt stöd

Tack vare vår erfarenhet och kunskap från en rad olika ämnesområden kan vi bidra med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Samordning & praktiskt stöd

Säkerhetssamordnare/
brottsförebyggande samordnare

Vi hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar där vi tillhandahåller
säkerhetssamordnare, brottsförebyggande samordnare eller motsvarande specialister
utifrån kommunens behov, på kort eller lång sikt.

Samordning av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Vi hjälper till att samordna det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det kan handla om att tillsammans med kommunpolisen och kommunens säkerhets- eller trygghetschef utarbeta lokala lägesbilder, skapa en gemensam inriktning för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt att finna ramar för det fortsatta arbetet.

Praktiskt stöd i uppbyggnaden av ett Business Improvement District – BID

Vi hjälper till att initiera och koordinera ett Business Improvement District – BID, där kommunen tillsammans med fastighetsägare, handlare m.fl. aktörer arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Som stöd i arbetet har vi ett “Advisory Board” bestående av en rad internationella experter och svenska sakkunniga som kan bistå med framtagande av struktur för arbetet, finansieringsmodell, samverkansavtal samt metodutveckling, rekrytering och utbildning m.m.

Praktiskt stöd vid ärenden om våld i nära relationer

Vi hjälper till att hantera ärenden om våld i nära relationer, vilket inbegriper genomförande av strukturerade hot- och riskbedömningar, framtagande av skyddsplaner, samordning av insatser mellan såväl kommunala som icke kommunala aktörer samt uppföljning av vidtagna åtgärder.

Stöd i det strategiska arbetet

Framtagande av beslutsunderlag

Vi hjälper till att ta fram strategiska dokument och beslutsunderlag för kommuners brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det kan handla om handlingsplaner, strategier, verksamhetsplaner eller upphandlingsunderlag.

Framtagande av olika handlingsplaner

Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och befintliga utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Vi tar fram handlingsplaner inom en rad områden såsom kommuners arbete med säkerhet- och trygghetsfrågor, brottsdrabbade och våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda.

Medverkan i strategiska möten, vid upphandlingar etc.

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra strategiska möten i samband med
upphandlingar och i andra sammanhang där frågor rörande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete diskuteras och beslutas.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!