Kartläggning & analys

En viktig del i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten handlar om att kartlägga situationen och utmaningarna i kommunen för att därigenom identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas. Under de senaste åren har vi genomfört en rad kartläggningar och analyser gällande kommuners arbete med säkerhet och trygghet.

Framtagande av lokal lägesbild

Vi hjälper till att tillsammans med kommun, polis och andra berörda aktörer ta fram en aktuell lägesbild när det gäller brott och otrygghet i kommunen. Lägesbilden bygger på resultatet från medarbetar- och medborgardialoger, aktuell statistik, trygghetsmätningar, lokala undersökningar etc. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Kartläggning av socioekonomisk sårbarhet

Inom ramen för arbetet med lägesbilder hjälper vi till att kartlägga och analysera
socioekonomisk sårbarhet i en kommun eller en stadsdel med fokus på exempelvis ekonomi,
segregation och familjeförhållanden.

Genomlysning av kommunens arbete med säkerhet och trygghet och kommunens arbete med brottsdrabbade

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genomlysning av kommunens arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet och kommunens arbete med frågor som rör hjälp, stöd och skydd till brottsdrabbade. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av stadsdelar, bostadsområden, skolor etc. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas. Analysen utgår från situationell brottsprevention och CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) samt konceptet BoTryggt2030.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!