Analys & kartläggning

Framtagande av lägesbild, orsaksanalys & aktivitetsplaner.


Vi hjälper till att tillsammans med kommun, polis och andra berörda aktörer utarbeta lokala lägesbilder, orsaksanalyser och aktivitetsplaner för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Kommunens arbete med säkerhet & trygghet.


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genomlysning av kommunens
arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet. Utgångspunkten är vår modell som
inbegriper en kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller,
funktioner, forum/arenor samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att
bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Utifrån genomlysningen av kommunens nuvarande säkerhets- och trygghetsarbete kan vi även hjälpa till, utifrån aktuell situation och befintliga utmaningar, ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Kommunens arbete med stöd till brottsutsatta.


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genomlysning av kommunens
arbete med frågor som rör hjälp, stöd och skydd till brottsutsatta. Utgångspunkten är vår
modell som inbegriper en kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga
roller, funktioner, forum/arenor samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare
för att bidra till att förbättra situationen för brottsutsatta i kommunen.

Utifrån genomlysningen av den aktuella situationen och befintliga utmaningar, kan vi hjälpa till att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Våld och hot mot medarbetare &
förtroendevalda.


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en kartläggning beträffande våld och
hot mot medarbetare och/eller förtroendevalda.

Utifrån denna kartläggning kan framtagandet av en handlinsplan för kommunens arbete mot våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda göras.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!