Kartläggning & analys

Framtagande av lägesbild, orsaksanalys & aktivitetsplaner

Vi hjälper till att tillsammans med kommun, polis och andra berörda aktörer utarbeta lokala
lägesbilder, orsaksanalyser och aktivitetsplaner för kommunens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.

Kartläggning av socioekonomisk sårbarhet

Inom ramen för arbetet med lägesbilder hjälper vi till att kartlägga och analysera
socioekonomisk sårbarhet i en kommun eller en stadsdel med fokus på exempelvis ekonomi,
segregation och familjeförhållanden.

Översyn av kommunens arbete med säkerhet & trygghet

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en översyn av kommunens
arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet.

Översyn av kommunens arbete med stöd till brottsutsatta

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en översyn av kommunens
arbete med frågor som rör hjälp, stöd och skydd till brottsutsatta.

Kartläggning av våld och hot mot medarbetare & förtroendevalda

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en kartläggning beträffande våld och
hot mot medarbetare och/eller förtroendevalda.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!