Stöd i trygghetsarbetet i offentlig miljö

Under de senaste åren har vi hjälpt en rad kommuner, fastighetsägare och andra aktörer att analysera, kartlägga och lämna förslag till åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområden, skolor, offentlig miljö etc.

Trygghetsvandringar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetsmätningar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en trygghetsmätning som omfattar kommunen som helhet och/eller de olika kommundelarna. Syftet är att kartlägga medborgarnas trygghet och utsatthet för brott. I kommundelar med hög problemnivå görs en fördjupad analys. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar för respektive kommundel.

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en trygghetsanalys i ett bostadsområde, i en skola, på ett torg etc. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Trygghetscertifieringar

Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde, en centrumanläggning, en skola, ett torg etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!