Stöd i det strategiska arbetet

Framtagande av handlingsplaner och strategier

Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och befintliga utmaningar ta fram
inriktningsdokument förexempelvis kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete, arbete med hjälp, stöd och skydd till brottsutsatta samt i frågor om våld och hot mot
medarbetare och/eller förtroendevalda.

Medverkan i strategiska möten

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra strategiska möten i samband med
upphandlingar eller andra sammanhang där frågor om rörande kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete diskuteras och beslutas.

Framtagande av beslutsunderlag

Vi hjälper till att ta fram strategiska dokument och beslutsunderlag som berör kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!