Kollektivtrafik

Undersökningar visar att 10-30 procent av befolkningen någon gång under det senaste året avstått från att åka kollektivt på grund av otrygghet. Otryggheten gör sig påmind under hela resan, både på väg till och från hållplatsen, på hållplatsen och på själva färdmedlet. Enligt de mål som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska antalet resor med allmänna kommunikationer fördubblas fram till 2020. Det ställer nya krav på en trygg kollektivtrafik.

“En säker och trygg kollektivtrafik är grunden för att var och en ska kunna nyttja sina mänskliga rättigheter till att fritt kunna förflytta sig inom statsgränsen”
– Säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i kollektivtrafiken. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Genom analysen ser vi även över vilka förutsättningar stationen/hållplatsen faktiskt har att arbeta förebyggande.

Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av stationsområden/hållplatser/etc. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Trygghetsvandringar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med personer som använder kollektivtrafiken i ett område kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetscertifieringar

Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När en station/hållplats/etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Publikationer

Om du är intresserad av vår rapport Trygghet i kollektivtrafiken, hittar du den här.

Utbildningar

  • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
  • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
  • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention
  • Kollektivtrafiken – navet i det brottsförebyggande arbetet
  • Säkerhet och trygghet – vi reder ut begreppen!

Tidigare uppdragsgivare

Stiftelsen Tryggare Sverige har bl. a. på uppdrag av aktörer som SL, MTR, Jernhusen, UL och Örebro kommun utfört över 170 analyser av tryggheten i kollektivtrafiken. Tryggare Sverige har dessutom anordnat en internationell konferens med fokus på situation, komplikation och lösning.

Tillbaka till våra tjänster