Trygghetsanalys

Trygghetsanalys i skolan.


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i skolor. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Genom analysen ser vi även över vilka förutsättningar skolan faktiskt har att arbeta förebyggande.
Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av elevdialoger och nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analys av detaljplaner.


Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av skolor. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Rapport “Trygghet i Skolan”

Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott.

Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention.

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till att stärka olika aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i och kring skolfrågan i Sverige.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!