Tryggare Skola

Tryggare Skola.


Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan, här finns deras sociala nätverk och arbetsmiljö. Skolan ska vara en plats där alla känner sig säker och trygg, en viktig plats för utveckling och lärande.

Enligt skollagen ska miljön i skolan vara trygg och stödjande, vilket även innefattar kommuners aktiva arbete med att minska risken för att barn och unga utsätts för brott och ordningsstörningar i skolan.

För att stödja detta arbetet har verktyget “Tryggare Skola” tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge och Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet med detta verktyg är att systematisera och samla de kunskaper som finns för att göra Sveriges skolor till en säker och trygg plats.

Verktyget består av flertalet moment som exempelvis kartläggningar, orsaksanalyser, val av insatser, genomförande samt uppföljning m.fl.

Tryggare Sverige har tagit fram en samlad hemsida och kunskapscentrum “tryggskola.org” där verktyget Tryggare Skola och annat relevant material kring skolfrågor samlas. Material finns på hemsidan riktat till både rektorer, beslutsfattare, elever och lärare.

Rapport “Trygghet i Skolan”

Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention.

Rapporten, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm, syftar till att fungera som inspiration för hur kommuner, huvudmän och andra aktörer kan nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030.

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till att stärka olika aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i och kring skolfrågan i Sverige.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!