Studieresa till Köpenhamn
18-19 okt 2023

Under studieresan lyfts erfarenheter från det brottsförebyggande arbetet i form av exempelvis visitationszoner och speciallagar mot gängkriminalitet, men också satsningen på omvandling av utsatta bostadsområden.

Om studieresan

I Sverige står många kommuner och fastighetsägare inför stora utmaningar kopplade till brott och otrygghet i det offentliga rummet. Det handlar dels om kriminella gäng och organiserad brottslighet i form av bl.a. öppna drogscener, dels om häng av unga killar i gemensamma utrymmen och på gator och torg med tillhörande brottslighet i form av olaga intrång, inbrott, skadegörelse m.m.

Köpenhamn lyfts i många sammanhang fram som en av de bästa städerna i världen att leva och bo i. Staden har en trevlig stadsmiljö som är anpassad enligt en mänsklig skal där användandet av det offentliga rummet främjas genom den fysiska utformningen och genom arbetet med placemaking i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

En av framgångsfaktorerna har varit arbetet med situationell brottsprevention kopplat till stadsplanering och stadsutveckling. Danmark är ett av de länder i Europa som ligger längst fram i detta område, inte minst genom riktlinjer för hur ett brottsförebyggande perspektiv ska tas med i stadsplaneringen.

Danmark har också viktiga erfarenheter när det gäller kampen mot gängkriminaliteten med exempelvis visitationszoner som ger polisen möjlighet att i utsatta områden visitera vem som helst i syfta att söka efter vapen, droger etc. I Danmark finns också speciallagar mot gängkriminalitet som innebär extra långa straff för personer som kan kopplas till kriminella gäng.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 18 – 19 oktober 2023.               

Program

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Danmark
 • Erfarenheter från kampen mot gängkriminaliteten i form av exempelvis visitationszoner och speciallagar mot gängkriminalitet
 • Förutsättningarna för att bygga säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
 • Situationell brottsprevention i teori och praktik
 • Brottsförebyggande bebyggelseplanering (CPTED) – vad fungerar, vad fungerar inte?
 • BoTryggt2030 – en ny de facto standard för framtidens boende i Sverige
 • Danmarks satsning på omvandlingen av utsatta bostadsområden

Fullständigt program för studieresan går att ladda ner här.

Målgrupp

Studieresans målgrupp är fastighetsägare, kommunala säkerhetssamordnare och brottsförebyggare, poliser samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Anmälan och kostnad

Anmälan:
Se formulär på denna sida.

Kostnad:
Studieresan kostar 16 600 kronor/person.

I priset ingår följande:

 • En natt i enkelrum (inkl. frukost, service- och bagageavgifter)
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • En middag och två luncher
 • Guidad busstur
 • Erfarenhetsutbyte
 • Dokumentation från resan

Övriga frågor:
För närmare beskrivning, referenser, bokning och ytterligare upplysningar kontakta oss på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

Anmälan studieresa Köpenhamn 18-19 okt

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!