Studieresa till Helsingborg
25 okt 2023

Från miljonprogram till blandad bebyggelse – inbjudan till studiebesök i Helsingborg!

Om studieresan

Under 1960-talet och framåt förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många av storstädernas miljonprogramområden. Stadsdelen Drottninghög i Helsingborg var ett av de första områdena som byggdes enligt detta program.

Sedan 2011 driver det kommunala fastighetsbolaget Helsingborgshem tillsammans med Helsingborgs stad projektet DrottningH. Ambitionen är att koppla samman området med övriga staden genom att riva gamla barriärer och skapa en variation i stadsdelen.

2020 rev därför Helsingborgshem tre hus intill Regementsvägen. På platsen uppfördes Stadskvarteret som med olika boendeformer och boendekoncept ska locka nya målgrupper och möjliggöra för boende i området att göra bostadskarriär inom stadsdelen. Utöver boendemijöerna tillfördes olika funktioner i bottenplanen för att attrahera näringsidkare, samt intressanta utemiljöer, stråk, passager, lekplatser, bil- och cykelpooler samt cykelgarage med servicestation.

Arbetet med Stadskvarteret har granskats utifrån principerna i standarden BoTryggt2030, som ger konkreta råd i hur den fysiska miljön ska utformas och vilka aspekter som behöver beaktas utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. BoTryggt2030 inkluderar riktlinjer och checklistor som underlättar att göra medvetna val i syfte att bygga bort brott, bygga in trygghet och planera rätt från början.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner när det gäller arbetet med att omvandla befintliga bostadsområden, bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Helsingborgshem, in till ett studiebesök i Stadskvarteret den 25 oktober 2023. Under studiebesöket berättar representanter från Helsingborgshem om deras arbete med att uppföra säkra, trygga och attraktiva livsmiljöer. Studiebesöket avslutas med en vandring i området Stadskvarteret.

Program

09.00-09.45 Inledning
Kommunikationschef Jonas Jacobsson Gjörtler (Helsingborgshem)
Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige)

09.45–10.30 Hur bygger vi säkra och trygga livsmiljöer?
Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige)

10.30–10.50 Kaffe

10.50–11.20 En stadsdels omvandling – från miljonprogram till blandad bebyggelse
Kommunikationschef Jonas Jacobsson Gjörtler (Helsingborgshem)

11.20–12.00 Trygghet i stadskvarteret
Byggchef Christine Delander Eksten (Helsingborgshem)

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Rundvandring på Drottninghög med besök i Stadskvarteret
Kommunikationschef Jonas Jacobsson Gjörtler (Helsingborgshem)
Byggchef Christine Delander Eksten (Helsingborgshem)
Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige)

14.30–15.00 Fika

15–16.00 Sammanfattande diskussion och erfarenhetsutbyte
Kommunikationschef Jonas Jacobsson Gjörtler (Helsingborgshem)
Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Målgrupp

Studiebesöket riktar sig till fastighetsägare, kommunala säkerhetssamordnare och brottsförebyggare, poliser samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter m.fl. aktörer.

Anmälan och kostnad

Anmälan:
Se formulär på denna sida. OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn principen gäller!

Kostnad:
Studiebesöket är kostnadsfritt. Lunch ingår till självkostnadspris.

Övriga frågor:
Vid eventuella övriga frågor, kontakta oss på info@tryggaresverige.org eller via telefon 08-29 20 00 / 040-30 67 00

Anmälan studieresa Helsingborg 25 okt

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!