Platssamverkan

Platssamverkan.

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en friståendeicke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område.
 
I ett område finns det oftast flera fastighets- och markägare som har rådighet över olika delar. Men människors upplevelse tar inte hänsyn till gränsdragningar utan är en upplevelse av hela platsen. Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen.
 
Genom samverkan är det möjligt reda ut ansvarsförhållanden och samordna resurser, så att problem tas om hand på ett mer effektivt sätt. På så sätt främjas både samhälls- och affärsnyttan.

Tryggare Sverige kan erbjuda kunskap om hur platsens förutsättningar påverkar uppkomsten av brott och ordningsstörningar, och genom samverkan kan man jobba långsiktigt, systematiskt och förebyggande där säkerhets- och trygghetsarbetet kan främjas.

Placemaking.

Placemaking handlar om att tillvarata en plats tillgångar och potential för att öka människors välmående och affärsverksamheters möjligheter – och skapa en attraktiv, trygg plats, med starkare identitet och värdestegring hos fastighetsbeståndet som följd. Målsättningen är att skapa levande offentliga rum som bidrar till människors hälsa, lycka, trygghet och välmående.

Placemaking in the Nordics – a guide to co-creating safe and attractive public spaces in the Nordic region är en handledning för att lyckas med platssamverkan i våra nordiska förhållanden. Handledningen vänder sig primärt till kommuner och fastighetsutvecklare som står inför utmaningen att skapa eller omvandla segregerade, otrygga och oinspirerade ytor till integrerade, hållbara och minnesvärda platser.

Ladda ned Handledningen här

Bakom detta samverkansprojekt står Stiftelsen Tryggare Sverige, Future Place Leadership och LINK arkitektur.

Trygga Platser

Tillsammans med Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland samt Svenska Stadskärnor har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram modellen Trygga platser som hjälper kommuner att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Syftet är att med hjälp av handboken skapa säkra och trygga livsmiljöer.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!