Kartläggning & analys

Trygghetsvandring.

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar är ett effektivt sätt att tillsammans med boende och representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. kartlägga platser som känns otrygga samt identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet.

Efter trygghetsvandringen tas en handlingsplan fram med förslag till åtgärder och
prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Trygghetsmätning.

Vi förbereder, planerar och genomför trygghetsmätningar som omfattar alla eller vissa boende i ett utvalt område. Syftet är att kartlägga medborgarnas trygghet och utsatthet för brott.

I områden med hög problemnivå görs en fördjupad analys där resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag och åtgärder och prioriteringar för respektive område.

Trygghetsanalys.

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i bostadsområden och offentliga miljöer. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. 

Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Trygghetsanalys kombineras ofta med våra andra tillhörande tjänster som Trygghetsvandring och Trygghetsmätning.

Trygghetskonsekvens-
analys.

Vi hjälper till att granska om den fysiska miljön som planeras har förutsättningarna som behövs för att skapa en säker och trygg miljö. Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om objektets planritning, visionsbilder eller det som uttryckligen anges i text.

Resultatet kan med fördel användas som planeringsunderlag i stadsutvecklingsprojekt, arkitekttävlingar, ombyggnadsprojekt, osv.

Trygghetsbesiktning.

Vi genomför besiktningar av fastigheter, torg, och offentliga rum etc. med ett särskilt fokus på den inre och/eller yttre fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. 

Utgångspunkten är vår trygghetsmodell där vi granskar åtta olika aspekter som
påverkar tryggheten och uppkomsten av brott. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar för att minska brottsligheten och öka trygghetenpå platsen.

Trygghetscertifiering.

Vi utför trygghetscertifieringar av fastigheter och offentliga rum, i såväl nyproduktion som i befintlig bebyggelse. Vi beaktar både säkerhet och trygghet i den inre och yttre miljön. Vår certifieringsmodell är framtagen utifrån standarden BoTryggt2030 samt principerna i CPTED och CPTED 2.0.

Syftet med certifieringen är att påvisa att fastighetsägaren uppfyller de av Stiftelsen Tryggare Sverige ställda krav på säkra och trygga fastigheter och utemiljöer. En trygghetscertifierad fastighet signalerar fastighetsägarens omtanke och ansvar för fastigheten vilket skapar förutsättningar för en säker och trygg mötesplats där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket påverkar livskvalitén för boende, verksamma och besökare.

Utbildning av personal.

Vi erbjuder även utbildning av personal, vilket innebär att personal som genomgått certifieringsutbildning och fått tilldelat ett certifieringsbevis innehar rätten att certifiera befintliga fastigheter och utemiljöer i enlighet med standarden BoTryggt2030.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!