Trygg idrottsanläggning

Syftet med Trygg Idrottsplats

Syftet med Trygg Idrottsplats är att ta fram en lägesbild för idrottsanläggningar med fokus på säkerhet och trygghet för att tillsammans med berörda aktörer utarbeta förslag till åtgärder. Vidare syftar Trygg Idrottsplats till att stärka kommunikationen och samverkan mellan aktörerna i området.

Trygghetsanalys & nyckelpersonsintervju

För att fånga in kunskap och erfarenheter kring både utmaning och problem samt kring samverkan och lösningar genomförs nyckelpersonsintervjuer med representanter från bland annat kommun, polis och föreningar på respektive plats.

Redovisning &
workshop

Utifrån resultaten från intervjuerna sammanställs en rapport där identifierade utmaningar och möjligheter till åtgärder. Vi erbjuder även redovisning och workshop i samband med att rapporten presenteras utförs även en gemensam vandring i området för aktuell aktörer.

Åtgärdsförslag & utvärdering

Utifrån det som framkommit vid workshoppen och identifierade utmaningar tas förslag på åtgärder fram. Åtgärderna bygger på forskning och beprövade erfarenheter. Åtgärdsförslagen är tänkta att vara grunden för samverkan kring lösningar för respektive plats. Slutligen sker ett avslutande möte där arbetet utvärderas och eventuella utestående frågor behandlas.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!