FTU – Företagens trygghetsundersökning

Kort om FTU.


Trots att konsekvenserna av de brott som drabbar näringslivet är mycket allvarliga och kostar samhället oerhörda summor är näringslivet ofta en bortglömd aktör i det brottsförebyggande arbetet. En kartläggning från 2021 som Tryggare Sverige utfört visade att knappt 1 av 10 kommuner har inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

För att få en bättre bild av omfattningen och konsekvenserna av brott mot näringslivet erbjuder vi Företagens trygghetsundersökning (FTU).
FTU är en digital enkätundersökning framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med personerna bakom utvecklandet av NTU (Nationell trygghetsundersökning) och Polisens trygghetsmätning.

Frågorna rör bland annat upplevda problem med brott och ordningsstörningar i företagets närområde samt oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. Vidare ställs ett antal frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av oro och utsatthet.

Undersökningens frågor ger en sammantagen bild av företagens erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser samt nedbrutna resultat per kommundelsområde, bransch och företagsstorlek.

Syftet med FTU.


Företagens trygghetsundersökning är att kartlägga det lokala näringslivets
erfarenheter av brott och otrygghet, och hur detta påverkar förutsättningarna för
företagandet i kommunen.

Undersökningen är framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med personerna
bakom utvecklandet av NTU (Nationell trygghetsundersökning) och Polisens
trygghetsmätning. FTU – Företagens trygghetsundersökning harmoniserar därmed och kan
jämföras med andra trygghetsundersökningar av allmänheten i Sverige. Dessutom är
undersökningen standardiserad vilket innebär att resultaten är jämförbara mellan
kommuner och över tid.

Frågorna rör bland annat upplevda problem med brott och ordningsstörningar i företagets
närområde som till exempel våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning osv. samt
oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. Vidare ställs ett
antal frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av oro och
utsatthet. Totalt innehåller undersökningen 17 frågor som sammantaget ger en bild av
företagens erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser. För att resultaten
ska bli så användbara som möjligt för kommunen kan samtliga frågor brytas ned utifrån
bransch, geografiskt område och företagsstorlek.

Denna trygghetsundersökning ska ses som ett planerings- och uppföljningsunderlag för att ta fram vilka fokusområden som kommunen, ensam och tillsammans med andra, kan arbeta med för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom näringslivet och projektansvarig för FTU.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!