Viktimologiskt
Nätverk

Viktimologiskt Nätverk är en mötesplats och ett kunskapscenter med fokus på brottsutsatta och deras situation i samhället.
Detta gör vi bland annat genom nätverksträffar, brottsofferveckan och våra månatliga debattkvällar.

Brottsutsattas situation har uppmärksammats i allt större utsträckning under de senaste decennierna. Det gäller såväl inom kriminalpolitik och forskning som i samhället i övrigt. Stora insatser görs av ideella kvinno- och brottsofferjourer och andra organisationer. Även kommuner har börjat ta sitt ansvar för brottsutsatta i allmänhet, och utsatta kvinnor i synnerhet. På nationell nivå finns Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid som båda är betydelsefulla för den viktimologiska forskningen.

Dessa aktörer utför stora och viktiga insatser inom ramen för sina uppdrag, men det har blivit tydligt att det också behövs ett nationellt forum där forskare, studenter, yrkesverksamma och andra som är engagerade vad gäller brottsutsatta kan finna en öppen mötesplats för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter.

Tryggare Sverige erbjuder ett sådant forum i form av Viktimologiskt Nätverk.

Nätverkets övergripande mål.


○ Främja vetenskaplig forskning
○ Öka utbytet mellan forskare och praktiker
○ Öka förståelsen för olika aktörers roller, mandat och befogenheter
○ Motverka att olika grupper av brottsutsatta ställs mot varandra
○ Öka kunskapen om brottsutsattas reaktioner, behov och problem bland professionella aktörer
○ Hålla ihop det stödjande och förebyggande arbetet utifrån kunskapen om upprepad utsatthet för brott
○ Motverka polarisering mellan utsatta och gärningspersoner
○ Bedriva opinionsbildning för att tydliggöra rättigheterna och förbättra vill­koren för dem som utsatts för brott
○ Främja nordiskt samarbete inom området

Bli medlem i nätverket.


○ Medlemskap och aktiviteter inom ramen för nätverket är alltid kostnadsfritt
○ Inbjudningar till debattkvällar med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, men även i övriga landet)
○ Medlemsbrev
○ Inbjudningar till debatt­kvällar och kon­fer­en­ser med aktuella äm­nen och före­läsare (se under Kalendarium för aktuella evenemang)
○ Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket
○ Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser

Gå med i Viktimologiskt Nätverk!

Frågor eller råd?

Kontakta oss gärna för mer information!

Jacob Ämtvall

Statsvetare