Värdegrund

Tryggare Sverige värdesätter forskning och tidigare erfarenheter i kombination med de lagar och konventioner som vår värdegrund baseras på.

Här nedan hittar du vår värdegrund.

Oberoende.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en idéburen och icke-vinstdrivande organisation som arbetar kunskaps- och evidensbaserat.

Eftersom grunden i vårt arbete utgörs av relevant forskning och beprövade erfarenheter kan våra samarbetspartners och uppdragsgivare lita på att vi inte har något annat bakomliggande motiv eller intresse än att på bästa sätt främja det brottsförebyggande, trygghetsskapande arbetet.

Handlingskraftiga.

Vår verksamhet bygger på en vilja att förbättra situationen för brottsdrabbade och driva utvecklingen inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige framåt.

Vi ser därför alltid till att arbetet går framåt genom att vi agerar, levererar och aldrig räds att ta en ledarposition om det behövs.

Engagerade.

Till dess att Sverige lever upp till sitt ansvar som rättsstat och säkerställer att brottsdrabbade får hjälp, stöd och skydd kommer stiftelsens medarbetare aldrig att slå av på takten utan istället vara ständigt drivande i arbetet för ett säkrare tryggare Sverige.

Vi tror på att vi tillsammans kan göra skillnad och det är vår stora drivkraft.

Innovativa.

Med en fot i forskningen och en fot i praktiken söker vi ständigt nya metoder, arbetssätt och samverkansformer för att lösa de problem Sverige står inför kopplat till brottslighet och otrygghet.

Utgångspunkter för Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är att:

○ Vem som helst kan utsättas för brott.

○ Brottsutsatta ska inte tvingas in i en ”offerroll”.

○ Alla brottsutsatta har lika värde och ska be­hand­las med respekt, erkän­nande och empati. Brottsutsatta ska er­bjudas rele­vant hjälp, stöd och skydd obero­ende av kön, ålder, etnisk bak­grund, tros­upp­fatt­­ning, funk­tions­hinder, sex­uell lägg­ning, social ställ­ning, livs­stil etc. Olika grupper av brottsutsatta får så­ledes inte ställas mot varandra.

○ Oavsett om ett brott har polisanmälts eller ej finns det alltid en eller flera brotts­­utsatta som kan ha be­hov av rele­vant stöd, hjälp och skydd. Risken för all­var­liga felprio­ri­ter­ingar inom rätts­väs­en­det måste und­vikas genom att an­talet polis­­anmälda brott aldrig en­samt får an­vändas som mått på brotts­lig­het­ens om­fatt­ning; mörk­er­talen måste alltid be­aktas.

Målen med Stiftelsen Tryggare Sveriges verksamhet:

○ Brottsdrabbade ska säker­ställas en snabb rättsprocess.

○ Brottsdrabbade ska genom hela rätts­proces­sen er­bjudas möj­lig­het att be­skriva de fysiska, psykiska och eko­no­miska skador som brottet givit upp­hov till. Denna infor­ma­tion ska ligga till grund och beaktas vid alla be­slut som fattas i ärendet.

○ Brottsdrabbade ska få relevant hjälp, stöd, skydd dels för att kunna till­vara­ta sina rättig­heter, dels för att inte drabbas av nya brott.

○ Brottsdrabbade ska behandlas på ett sådant sätt av myn­dig­heter, orga­ni­sa­tioner och andra aktörer att en så kallad sekun­där viktimi­sering (ett andra lidande) und­viks.

○ Näringslivets roll när det gäller att före­bygga brott och stödja de som drabbas av brott ska stärkas. Erfar­en­heter visar att närings­livet ibland kan ha bättre för­ut­sätt­ningar än tradi­tio­nella myn­dig­heter att vara lång­siktiga i sitt trygg­hets­skap­ande arbete (jäm­för t.ex. för­säk­rings­bolag­ens verk­sam­het).

○ Den dag då Sverige lever upp till sitt ansvar som rätts­stat och säker­ställer att brotts­drabb­ade får hjälp, stöd och skydd ska stiftel­sens verk­sam­het upp­höra.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!