Om trygghet

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år och trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen. Ännu färre har klarat ut vad det är som egentligen påverkar säkerheten och tryggheten i exempelvis en kommun, vilket leder till att det oftast saknas relevanta uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder.

En förutsättning för att kunna arbeta professionellt med frågorna är därför att definiera, avgränsa och operationalisera säkerhet och trygghet för att ha möjlighet att kontinuerligt kunna följa upp och arbetet utifrån tydliga mål.

Baserat på aktuell forskning och beprövade erfarenheter har därför Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en avgränsat, definierat och operationaliserat begreppet säkerhet och trygghet.

Definition och avgränsning

Operationalisering

Kom ihåg