Tryggare Skola

Här kan du se en informationsfilm om verktyget Tryggare Skola. Informationsfilmen riktar sig främst till elever och är en del av det utbildningsmaterial som hör till verktyget.

Verktyget Tryggare Skola syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom tydliga och grundliga lägesbilder. Lägesbilden består av ett kvalitativt och kvantitativt material, och inkluderar de olika roller som finns och verkar inom områden som verktyget omfattar. Verktyget utgör en grund som olika aktörer kan samlas runt och samverka kring, och kan komma att lyfta såväl fysiska som psykosociala orsaker till brott och otrygghet. Verktyget resulterar i en handlingsplan med konkreta åtgärder. Målet är att skolor ska vara säkra och trygga platser för de som vistas och verkar där.

Målgrupp

Tryggare Skola riktar sig till de aktörer som på direkt eller indirekt sätt har möjlighet att påverka skolors inre och/eller yttre fysiska miljö, alternativt den psykosociala arbetsmiljön. Det inkluderar skolledare, stadsplanerare, personal inom elevhälsa, pedagoger, vaktmästare, poliser, fastighetsförvaltare och socialsekreterare. 

Bakgrund

Stiftelsen Tryggare Sverige har utvecklat verktyget Tryggare Skola i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge. Uppdraget utgick från kunskapen om att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga. Ett tydligt mål för uppdraget var att koppla verktyget till barnkonventionen. Därför involveras elever från början till slut i processen.