Våra stadgar

Stadgar.


§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Tryggare Sverige.


§2 Ändamål

Tryggare Sverige är en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär med syfte att förbättra hjälpen till brottsdrabbade samt främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området; därigenom kan stiftelsen aktivt bidra till att minska brottsligheten i landet och öka tryggheten. Stiftelsen ska också främja vetenskaplig forskning, utbildning och praktisk verksamhet när det gäller trygghetsfrågor i Sverige samt främja nordiskt och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. En aktiv opinionsbildning är avgörande för att nå resultat. Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Verksamheten ska bedrivas utifrån den värdegrund som framgår av FN:s och EU:s konventioner om mänskliga rättigheter samt i de särskilda internationella dokument som behandlar brottsdrabbades rättigheter och vikten av brottsförebyggande arbete; näringslivets roll kan inte nog understrykas i detta sammanhang. Allt arbete som genomförs inom ramen för stiftelsen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Stiftelsen ska genom att mottaga donationer, bidrag, sponsring, eller på annat sätt generera de medel som erfordras för att uppfylla ändamålet. Genom att starta en insamlingsverksamhet kan allmänheten också aktivt bidra. Även överskott från rörelsedrivande dotterbolag kan användas för att uppfylla ändamålet. Viktiga utgångspunkter för verksamheten är att:

○ vem som helst kan utsättas för brott

○ alla brottsdrabbade har lika värde och ska behandlas med respekt och empati

○ alla som drabbas av brott har fundamentala rättigheter och identifierbara behov som ska uppfyllas av bl.a. stat, kommun och landsting

○ oavsett om ett brott polisanmäls eller ej så finns alltid en eller flera brottsdrabbade som kan ha behov av relevant information, stöd, hjälp och skydd

○ oberoende av en persons kön, ålder, etniska bakgrund, trosuppfattning, funktionshinder, sexuella läggning, sociala ställning, livsstil etc. ska vederbörande erbjudas relevant information, stöd, hjälp och skydd; någon diskriminering får inte ske

I övrigt ska stiftelsen verka för att:

○ tydliggöra behoven hos de som drabbas av brott, särskilt vad gäller utsatta och sårbara grupper

○ brottsdrabbade tar information om sina rättigheter och sina möjligheter till stöd, hjälp och skydd

○ brottsdrabbade inte utsätts för ett andra lidande i mötet med företrädare för myndigheter, organisationer och andra som saknar kunskap om och förståelse för den drabbades utsatta situation

○ felaktiga prioriteringar eller brist på resurser inte leder till att olika grupper av brottsdrabbade ställs mot varandra

○ det brottsförebyggande och det brottsofferstödjande arbetet hålls ihop

○ det bedrivs en human kriminalvård som innefattar relevant och adekvat vård och behandling och att olika återfallsförebyggande program utvecklas och genomförs

Inledningsvis ska stiftelsen:

○ bilda ett viktimologiskt nätverk, en trygghetsakademi, en trygghetsfond, samt en trygghetsguide

○ knyta till sig ytterligare experter i form av ett råd/advisory-board

○ verka som en “think-tank” inom sitt område

○ knyta till sig finansiella partners

○ knyta till sig mediapartners


§3 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse, som inledningsvis ska bestå av tre ledamöter och en suppleant. Stiftelsens ledamöter är Karl-Åke Pettersson, Anders Björck, Mats Bergstrand, Marit Appelgren och Magnus Lindgren. Ordförande är Annette Carnhede. Om styrelsen så bestämmer kan styrelsen efterhand utökas med ytterligare ledamöter och suppleanter.

Nya ledamöter väljs av kvarvarande ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsen, vars säte ska vara Uppsala, bestämmer själv sina arbetsformer.

Stiftelsens firma ska tecknas, förutom av styrelsens ordinarie ledamöter, även av ordföranden och en annan styrelseledamot i förening.


§4 Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsens sammanträden ska utfärdas av ordföranden, eller den han/hon utser, och utsändas minst två veckor innan sammanträdet, genom e-­post. Styrelsen är beslutsför med minst tre deltagande ledamöter. Vid lika mening har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras vidnästkommande sammanträde.

Styrelsen ska ha minst fyra sammanträden per år. Till styrelsesammanträde ska samtliga ledamöter kallas och suppleant informeras.


§5 Ekonomi

Stiftelsen ska genom att mottaga donationer, bidrag, sponsring eller på annat sätt generera de medel som erfordras för att uppfylla ändamålet enligt § 1. Även överskott från rörelsedrivande dotterbolag kan användas för att uppfylla detta ändamål.


§6 Räkenskaper och revision

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse för varje räkenskapsår, vilket ska granskas av härtill utsedd revisor. Revisor är Karl Klintstedt, auktoriserad revisor (PwC). Val av ny revisor görs av styrelsen.


§7 Ändringar av stadgar

Ändringar av föreskrifter i dessa stadgar kan ske genom beslut av styrelsen utan tillstånd av myndighet, dock att stiftelsens ändamål ej må ändras. För ändringsbeslut krävs stöd av en enig styrelse vid två på varandra följande styrelsesammanträden.


§8 Stiftelsens upplösning

En enig styrelse med alla ledamöter närvarande, kan besluta om upplösning av stiftelsen utan tillstånd av myndighet. Vid sådan upplösning får eventuella dotterbolag efter beslut av styrelsen antingen säljas eller likvideras. Stiftelsens eventuellt överskjutande kapital ska vid en upplösning tillfalla de i § 1 angivna ändamålen.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!