Kommuner mot brott — ny lagstiftning i teori och praktik

Den 1 juli 2023 träder den nya lagstiftningen i kraft där kommunerna åläggs ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Nu bjuder vi in till en utbildning för kommunala tjänstemän, politiker, kommunpoliser m.fl. där vi beskriver vilka krav den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

Kort om utbildningen

Under drygt tio år har vi från den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige drivit
frågan om att kommunerna måste få en lagstadgad skyldighet att förebygga brott; allt för att
professionalisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Bakom vårt krav ligger att kommunerna, vid sidan av Polisen, har en särskilt viktig roll i
samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Det är därför viktigt att kommunerna arbetar
effektivt och kunskapsbaserat med dessa frågor.

Den 1 juli 2023 träder den nya lagstiftningen i kraft där kommunerna åläggs ett lagstadgat
ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Skyldigheterna omfattar att ta fram kontinuerliga
lägesbilder över brottsligheten och genomföra orsaksanalyser och utifrån detta ta fram
åtgärdsplaner. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala
brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Nu bjuder vi in till en utbildning för kommunala tjänstemän där vi beskriver vilka krav den nya
lagstiftningen ställer på kommunerna. Hur ska lagstiftningen förankras i den kommunala
processen? Vilka kunskapskällor är viktiga att beakta i en lägesbild? Hur görs en
orsaksanalys? Vad kännetecknar en bra åtgärdsplan?

Utbildningens upplägg

09.00-09.45 Ny lagstiftning – men vad innebär den i praktiken?
Frågan om en lagstadgad skyldighet att förebygga brott har Stiftelsen Tryggare Sverige drivit i drygt tio år. Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken och vilka krav ställer den på kommunerna?
Verksamhetschef Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

09.45-10.30 Lägesbildarbete i teori och praktik
Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna kontinuerligt ska kartlägga brottsligheten och (o)trygghetens utseende, omfattning och utveckling. Vilka för- och nackdelar finns med olika informationskällor och på vilket sätt kan data inhämtas, sammanställas och analyseras?
Kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

10.30-10.45 Kaffe

10.45-11.30 Orsaksanalys i teori och praktik
En orsaksanalys handlar om att försöka förstå vad som påverkar brottsligheten och (o)trygghetens utseende, omfattning och utveckling. Vilka metoder finns för att undersöka orsakssamband och hur kan analysen ligga till grund för adekvata åtgärder?
Kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Åtgärdsplaner i teori och praktik
En åtgärdsplan utgår från lägesbild och orsaksanalys och anger vilka aktiviteter som ska genomföras för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vad kännetecknar en bra åtgärdsplan och hur kan en sådan plan utarbetas?
Kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

13.15-14.00 Att välja åtgärder – vad fungerar, vad fungerar inte?

En förutsättning för att minska brottsligheten och öka tryggheten handlar om att
välja evidensbaserade åtgärder. Vad fungerar bra respektive mindre bra när
det kommer till social och situationell prevention?
Kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.15 Att förankra lagstiftningen i den kommunala organisationen – från ord till
handling

Vad krävs för att den nya lagstiftningen ska ge önskad effekt? Vilka utmaningar och fallgropar finns och vilka kommunala processer och system behöver finnas på plats?
Kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

15.15-16.00 Sammanfattning, diskussion och framtida arbete
Verksamhetschef Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmälan och information

När:
Hässleholm den 23 mars kl. 09.00 – 16.00
Skövde den 4 maj kl. 09.00 – 16.00
Sundsvall den 25 maj kl. 09.00 – 16.00

Anmälan:
Se enkät på denna sida.

Kostnad:
Kostnaden uppgår till 8 900 kr (exkl. moms). Gruppbokning för fem personer eller fler ger 20% rabatt. Priset inkluderar konferenskostnad, lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe enligt program.

Övriga frågor:
Vid eventuella övriga frågor, kontakta Isa Ring på växel 08 29 20 00 under kontorstid eller mejla isa.ring@tryggaresverige.org.

Inga fält hittades.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!