I media

2018

17/5 C: Holländska “halvpoliser” ökar tryggheten 

“Konsekvensen har blivit att polisen prioriterat bort mindre brott och ordningsstörningar.
– Det är som i Stockholm. Vi kallar det för “livsstilsbrott”, som skadegörelse, nedskräpning, offentlig urinering och trafikförseelser, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige.”

8/5 Ökad trivsel ger minskad brottslighet

TV-inslag

Debattartikel: “Därför behöver Sverige mer feministisk stadsplanering”

“Att våra städer har planerats av män är det få som protesterar mot. Att städerna planerats för män finns det dock skilda uppfattningar kring. Ett sådant påstående kan till och med ge upphov till stor upprördhet, möjligtvis eftersom det belyser att kvinnors behov inte alltid tillvaratagits.”

19/1 Se New York och ta lärdom

“Tänk, resonerar Magnus Lindgren, att när det gäller försvaret räknar Sverige i förmåga, när det gäller polisen talas det enbart om antal anställda. Också polisen bör rustas utifrån uppgiften.”

 18/1 ”Brottsligheten flyttar inte – det är en myt”

I den allmänna debatten hävdas ofta att brottsligheten bara flyttar när man vidtar förebyggande insatser på en brottsbelastad plats. Inte sällan blir detta en ursäkt för att inte vidta de åtgärder som kan göras för att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen. Forskning visar emellertid att det är ovanligt att brottsligheten flyttar. Tvärtom minkar brottsligheten ofta även i angränsande områden där inga insatser genomförts.

2017

6/11 Polisen ger felaktiga råd vid våld i nära relation

Ett jämställt samhälle utan trakasserier och med offentliga platser som är säkra och trygga för alla kan tyckas som en självklarhet. Rapporterna om näthat och sexuella ofredanden mot kvinnor samt offentliga rum där kvinnor kontrolleras av män har emellertid aldrig tidigare varit så många som nu.

17/9 Brottsprevention genom stadsutveckling

“– Tanken är att öka den formella och informella sociala kontrollen genom åtgärder i den fysiska miljön för att göra brott mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige.”

22/7 Rekordlåg brottslighet i New Yorks Tunnelbana

TV-inslag

12/6 Hur många fler kvinnor kommer mördas?

“Situationen för drabbade av brott i nära relationer har inte varit så allvarlig på 30 år. Hur kan det komma sig att mäns våld mot kvinnor tillåts fortsätta? Det skriver Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.”

31/3 Så ska vi ta krafttag mot idrottsrelaterad brottslighet

“En studie från stiftelsen Tryggare Sverige, från 2013, gällande elitföreningar i ishockey och fotboll visar att hela 40 procent av vd/klubbdirektörer/sportchefer, 35 procent av domarna samt 30 procent av ordningsvakterna och publikvärdarna hade under en 12-månadersperiod utsatts för otillåten påverkan. Dessvärre visar studien även att få av de drabbade valde att berätta om händelserna för sin närmaste chef och ännu färre polisanmälde händelserna.”

 30/3 Varför sprida rykten om ett otryggt Norrtälje?

“Det är tryggt att bo i Norrtälje kommun. Det visar inte minst de undersökningar som stiftelsen Tryggare Sverige gör.”

24/3 Så ska Viking Line få ner sexualbrotten

“Alla typer av sexualbrott sker ofta på platser där andra inte finns. Det är en försvårande omständighet. Det går inte att fullt ut förebygga alla typer av sexualbrott. Men då handlar det också om att säkerställa att alla som drabbas får professionellt stöd, säger Magnus Lindgren, generalskreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.”

10/3 Tryggare Sverige besiktigar skolor

“Det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon har gett Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra trygghetsbesiktningar på ett antal skolor i Göteborg i syfte att kartlägga otrygga platser i skolmiljön samt att föreslå konkreta åtgärder för att öka tryggheten.”

10/3 Nu ska kommunens busstorg bli tryggare

“Det är Stiftelsen Tryggare Sverige, som på uppdrag av kommunen studerat miljön på de olika orterna och det man kom fram till är nu underlaget i det fortsatta arbetet för en tryggare kommun.”

2016

29/11 Orättvist att lägga all skuld på polischefen

“Vad är lösningen på krisen inom polisen? Att sparka rikspolischefen? Nej, självklart inte. De problem som svensk polis upplever vare sig börjar eller slutar med Dan ­Eliasson eller andra polischefer, skriver Magnus Lindgren, stiftelsen Tryggare Sverige.”

12/9 Är fler poliser verkligen rätt lösning?

“Regeringen presenterar nu en budgetsatsning på 2 000 fler poliser till 2020. Bakgrunden är polisens dåliga resultat och nya utmaningar i form av ökat terrorhot, bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal. Frågan är emellertid om fler poliser är rätt medicin för att komma till rätta med problemen. Det skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.”

15/1 Anmälning av ofredande har ökat kraftigt

“Antalet polisanmälda fall av ofredande har ökat mycket kraftigt i Sverige under den gångna tioårsperioden. Nu måste vi återupprätta förtroendet för rättsstaten genom att säkerställa att ­ofredanden så långt som möjligt utreds, skriver Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.”

Arkitektoniska lösningar kan lösa kriminaliteten

“Stiftelsen Tryggare Sverige får ansvar för de nationella brottsförebyggande riktlinjerna för den byggda miljön, ett uppdrag som tidigare legat hos polisen.
– Vi ska göra konceptet lättare att bygga in i hela planeringsprocessen, säger planeringsarkitekten Cornelis Uittenbogaard som leder arbetet.”

2015

6/8 Brottsoffer får inte rätt hjälp av socialtjänsten

“Socialtjänstens tillkortakommanden handlar främst om att det finns en kultur, attityder och värderingar som innebär att många socialarbetare inte ser brottsdrabbade som en målgrupp för socialtjänsten, vilket gör att de ofta blir utan hjälp och stöd. En förklaring till detta kan vara att brottsofferfrågorna är styvmoderligt behandlade på landets socionomprogram.”

2014

24/7 Kommunerna klarar inte brottsförebyggande arbetet

“Stora brister. Många kommuner saknar tillräcklig förmåga att förebygga brott, enligt en ny rapport. Omorganisationen av svensk polis kommer inte kunna lösa problemen. I stället krävs en bättre analys och styrning av hur kommunerna ska arbeta brottsförebyggande, skriver generalsekreteraren för stiftelsen Tryggare Sverige.”

2013

25/11 Polisen saknar kunskaper för att utreda kvinnovåld

“Ny rapport. Bara två av tio anmälningar om våld mot kvinnor i nära relationer klaras upp, och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna, framgår av nya siffror som presenteras på måndagen. Uppmärksamheten på våldet riskerar att bli till tom retorik, skriver Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige.”