Orsaksanalys

Kort om orsaksanalys.


För att skapa ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet krävs det en aktuell lägesbild och förståelse till varför där uppstår brott och trygghetsproblem. En lägesbild görs i form av en kartläggning där otrygghet och utsatthet för brott mäts. Tryggare Sverige utför trygghetsundersökningar inom kommuners lokala näringsliv i form av Företagens trygghetsundersökning (FTU).

Med hjälp av den aktuell lägesbilden kan man utföra en orsaksanalys. Orsaksanalysen kan identifiera samt undersöka vilka tänkbara faktorer som kan förklara varför ett brott sker vid en viss tid och en viss plats. Den kan även identifiera hur stor risken är för att utsättas för brott utifrån vilka faktorer som redan finns och möjliggör brottsligheten.

Med hjälp av orsaksanalysen kan man identifiera specifika problem och rikta förebyggande åtgärder för att på så sätt minska eller ta bort faktorerna som möjliggör att brott kan fortsätta begås.

Vid sidan av lägesbilden och orsaksanalysen är det viktigt att de åtgärder som genomförs följs upp och utvärderas. På så sätt kan det förebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas och få större genomslag i praktiken.

Kort om trygghetsanalys.


Vi hjälper även till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser inom näringslivet, både inom individuella företag, men även inom branscher eller utifrån andra variabler.

Syftet är att kartlägga uppkomsten av brott och otrygghet i anslutning till näringslivet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsmätningar och orsaksanalyser.

Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.