Fördjupande orsaksanalys av FTU-resultat

Fördjupande orsaksanalys av
FTU-resultat

Att kartlägga det lokala näringslivets erfarenheter av brottslighet och otrygghet är ett viktigt första steg för att förebygga brott mot företag. Innan riktade åtgärder och aktiviteter för att komma tillrätta med utmaningarna kan diskuteras är det emellertid lika viktigt att i nästa steg skaffa sig en fördjupad kunskap om problemens bakomliggande orsaker. Ett långsiktigt och effektivt brottsförebyggande arbete bör nämligen vara fokuserat på att påverka orsakerna till att brottslighet och otrygghet uppstår.

Stiftelsen Tryggare Sverige har stor erfarenhet av att genomföra orsaksanalyser och har gjort ett stort antal på uppdrag av kommuner, organisationer och företag. Vi har bland annat undersökt orsakerna till att brott uppstår i den offentliga miljön, i skolan, i kollektivtrafiken och i bostadsområden m.m. I det här sammanhanget undersöks orsaker och faktorer som leder till att företag inom olika kommundelsområden, branscher och storlekskategorier utsätts för brott.

Resultaten redovisas tillsammans med förslag på prioriteringar och inriktningar för kommunens arbete för att förebygga brott mot näringslivet. Orsaksanalysen kan med fördel läggas till i samband med beställning av FTU –Företagens trygghetsundersökning eller beställas som en fristående tjänst för att ta nästa steg efter genomförandet av FTU.

Vi genomför även en trygghetsanalys

Vi hjälper även till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser av den fysiska miljön.

Syftet är att kartlägga uppkomsten av brott och otrygghet i anslutning till näringslivet. Det kan således handla om den fysiska miljöns påverkan på uppkomsten av brott i industriområden, handelsplatser, köpcentrum eller centrumområden. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument samt en trygghetsbesiktning av det aktuella området.

Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter gällande näringslivsfrågor.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!