BoTryggt2030

BoTryggt2030.

BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer är en nationell standard som syftar till att möta dagens utmaningar och skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i planeringsprocessen.

Handboken ämnar att förebygga och förhindra uppkomsten av de brott och ordningsstörningar som påverkar människors säkerhet och trygghet i vardagen. Detta genom att angripa de brott som bland annat kan påverkas genom utformningen av den fysiska miljön; genom stadsplanering, urban design, arkitektonisk utformning, byggnadsutformning, m.fl.  

Att arbeta utifrån BoTryggt2030.

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer. Syftet är att presentera brottsförebyggande och trygghetsskapande riktlinjer för planering, programmering, utformning, byggande, och vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer.

Riktlinjerna ställer krav på hur den fysiska miljön ska utformas och framöver förvaltas. Riktlinjerna adresserar all form av stadsplanering; rumslig utformning, funktioners placering, täthet, mix av människor, belysning, skalskydd, förutsättningar för förvaltning och information. Riktlinjerna handlar både om säkerhet och trygghet och syftar till att genom den fysiska miljöns utformning bygga bort brott samtidigt som man bygger in säkerheten och tryggheten.

Målsättningen är att skapa så goda förutsättningar som möjligt från grunden, istället för att säkerhets- och trygghetsfrågor blir ett senare påkommet problem, som börjar prioriteras när det redan är försent att påverka de fysiska förutsättningarna.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!