Finansiering


Det är idag helt tydligt, inte bara i Sverige, att frågor som rör etik, miljö och mänskliga rättig­heter blir allt viktigare, också för företagen. I näringslivet uttrycks det vanligtvis som att före­tagen är med och tar sitt samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR).

Att få näringslivet att stödja den verksamhet som Stiftelsen Tryggare Sverige bedriver handlar inte bara om att säkerställa ekonomiska resurser; det handlar minst lika mycket om att före­tag­en och dess anställda är med och skapar opinion och själva tar ställning till frågan: Vill jag leva i ett tryggt samhälle?

Stiftelsen Tryggare Sverige ska finansieras genom bidrag från näringslivet och en­skilda, insamlingsverksamhet från allmänheten samt på sikt, av egen inkomst­bring­­ande verksamhet. Tryggare Sverige har inget bak­om­ligg­­ande ägar­in­tresse med krav på att generera ett årligt rörel­se­­över­­skott eller vinst. Verksamhet­en ska ändå, så långt möjligt, drivas på ett affärs­mässigt sätt och utgå från det faktum att ju större omsättning stiftel­sen kan få desto mer kan den på olika sätt förbättra situa­tionen för dem som drabbas av brott.

Samarbetspartner

Att ett företag är samarbetspartner innebär att man är med och finansiera Stiftelsen Tryggare Sveriges verk­sam­het. Det innebär också att kom­muni­cera värdet av arbetet som stiftelsen utför. Därför erbjuds sam­­ar­­bets­­part­nerna att synas på webbsidor, i broschyrer, i annonser och i den sam­hälls­dialog som Tryggare Sverige deltar i.

Företagsvän

Företag som vill vara delaktiga i arbetet på annat sätt än som sam­ar­bets­part­ner er­bjuds ge sitt stöd genom att bli Företagsvän. Att bli Företags­vän är att fungera som en ”am­bas­sadör” för verksamheten. Att stödja arbetet med att bygga ett Tryggare Sverige på detta sätt innebär att bli en av många som hjälper till, dels rent ekonomiskt, dels genom att bli ytter­ligare en ”för­an­krings­punkt” för trygghet i lokalsamhället.

Särskilda bidrag – skräddarsytt samarbete

Ett särskilt bidrag kan handla om en större gåva, en särskild kam­panj eller försäljning av en produkt till stöd för Tryggare Sverige. Samarbetet, som kan ske på lokal eller nationell nivå, måste överensstämma med Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund. Kontakta Tryggare Sverige för en närmare diskussion.

Donationer från allmänheten, företag och andra

Stiftelsen Tryggare Sverige har också möjlighet att ta emot rena donationer från dem som vill stödja stiftelsen. Det kan handla om donationer på lokal eller nationell nivå från allmänheten, företag eller fonder. En förutsättning för att stiftelsen ska kunna ta emot dona­tioner är att dessa ligger i linje med Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Du kan skänka ett valfritt belopp via Bankgiro till BG 263-4624

Inga kommentarer ännu.

Kommentera.

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Vi bryr oss: