Trygg Politiker

Brottsförebyggande rådets senaste politikerundersökning uppgav 25 procent av de förtroendevalda i kommun, landsting, region och riksdag att de under 2016 utsatts för hot, våld och olika former av trakasserier i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag.

Till det kommer enkartläggningsom Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och SKL som visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera denna typ av brott mot förtroendevalda.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med utbildningsföretaget Imagine Interactive Media, tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning riktad till förtroendevalda.

Utbildningen innehåller information om risker och riskmiljöer som förtroendevalda kan ställas inför, samt konkreta tips och råd på hur man som förtroendevald kan arbeta och tänka förebyggande för att minska risken att drabbas. Vidare lyfter utbildningen fram möjligheter och rättigheter till hjälp, stöd och skydd vid utsatthet för brott. Allt i ett enkelt och interaktivt gränssnitt anpassat både för dator, läsplatta och mobil.

Webbutbildningen är ett led i Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete med frågor som rör våld och hot mot förtroendevalda. Stiftelsen erbjuder även hjälp på strategisk nivå med kartläggning, analys och framtagande av strategier och handlingsplaner.

För mer information om webbutbildningen, kontakta säkerhetssamordnaren Jonas Lindberg på telefon 08-29 20 00.