Offentlig miljö

Många bygg- och bostadsföretag ser en ökad efterfrågan på så kallade Gated Communities eller grindsamhällen, alltså offentliga miljöer som är avgränsade och stängda för allmänheten. Samtidigt rapporterar media om allt fler exempel på exkluderande design, där fastighetsägare och näringsidkare gör förändringar i den fysiska miljön för att förhindra brott och ordningsstörningar. Denna utveckling står för att många människor idag känner sig otrygga. Frågan är emellertid om mer lås, fler larm och högre murar är rätt väg att gå? Finns det andra och kanske bättre sätt att tillgodose detta behov?

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i offentlig miljö. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av parker, torg, etc. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Praktiskt stöd i uppbyggnaden av ett Business Improvement District – BID

Vi hjälper till att initiera och koordinera ett Business Improvement District – BID, där kommunen tillsammans med fastighetsägare, handlare m.fl. aktörer arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Som stöd i arbetet har vi ett “Advisory Board” bestående av en rad internationella experter och svenska sakkunniga som kan bistå med framtagande av struktur för arbetet, finansieringsmodell, samverkansavtal samt metodutveckling, rekrytering och utbildning m.m.

Trygghetsvandringar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetscertifieringar

Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde, en centrumanläggning, ett torg etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Utbildningar

Vi erbjuder en rad olika typer av utbildningar till personer som arbetar med den offentliga miljön.

 • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
 • Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
 • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
 • Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete – nya utmaningar kräver nya lösningar
 • Utsatta och sårbara – brottsdrabbades reaktioner och behov
 • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
 • Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av det offentliga rummet?
 • BID/Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet
 • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention
 • Stad till salu – går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?
 • Hotet mot företagarna och företagen – sutiation, komplikation och lösningar
 • Vad påverkar säkerheten och tryggheten i en kommun – vad kan göras?

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Bankomat AB, City i Samverkan, Norrtälje kommun och Täby kommun m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga, åtgärda och certifiera offentliga miljöer i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.