Kommersiella lokaler

I Sverige begås omkring 2 miljoner butiksstölder årligen med ett motsvarande värde på 4,6 miljarder kronor. De senaste årens fokus på koncentrering av butiker i gallerior och externa shopping centra har medfört en större sårbarhet för handeln. Samtidigt har det uppstått mer organiserad brottslighet som riktar in sig på butiker och t.ex. använder fordon för att råna en butik.

I den hållbara stadsutvecklingen har kommersiella lokaler en mycket viktig del. När lokaler och bostäder blandas ökar tryggheten i ett område. Men hur kan vi skapa kommersiella lokaler som båda främjar trygghet och ökad säkerhet? Den kommersiella sektorn har stora möjligheter att jobba med brottsförebyggande åtgärder och skapa säkra miljöer genom olika former av skalskydd och övervakning, placering av varor och butikens planlösning.

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i kommersiella lokaler. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Genom analysen ser vi även över vilka förutsättningar det finns för ett förebyggande arbete.

Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av kommersiella lokaler. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Praktiskt stöd i uppbyggnaden av ett Business Improvement District – BID

Vi hjälper till att initiera och koordinera ett Business Improvement District – BID, där kommunen tillsammans med fastighetsägare, handlare m.fl. aktörer arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Som stöd i arbetet har vi ett “Advisory Board” bestående av en rad internationella experter och svenska sakkunniga som kan bistå med framtagande av struktur för arbetet, finansieringsmodell, samverkansavtal samt metodutveckling, rekrytering och utbildning m.m.

Trygghetsvandringar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetscertifieringar

Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde, en centrumanläggning, ett torg etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Utbildningar

Vi erbjuder en rad olika typer av utbildningar till personer som arbetar med skolan.

  • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
  • Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
  • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
  • Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av det offentliga rummet?
  • BID/Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet
  • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention
  • Stad till salu – går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?
  • Hotet mot företagarna och företagen – situation, komplikation och lösningar

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Vasakronan har stiftelsen Tryggare Sverige under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga och åtgärda brister i kommersiella fastigheter i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.