Idrottslivet

Idrott och våld – två företeelser som inte hör hemma i samma mening. Trots detta förekommer våld, hot och trakasserier inom idrotten, på olika nivåer och i olika uttryck. Problemen är flerdimensionella. Dels handlar det om våld och hot i arbetslivet – mot spelare, domare, sportchefer m.fl. som på grund av sin yrkesroll blir utsatta för olika typer av brott. Dels handlar det om allmänheten som utsätts då de närvarar vid olika idrottsevenemang. Dessutom finns det firmor/falanger som utövar våld på ett systematiskt vis, ibland i samband med en match, ibland inte. Hur stora är problemen i Sverige och, framför allt, vad kan vi göra åt dem?

Genomförande av kartläggningar beträffande våld och hot mot medarbetare och/eller brukare

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en kartläggning beträffande våld och hot mot medarbetare och/eller brukare

Framtagande av handlingsplan för föreningens arbete med våld och hot mot medarbetare och/eller brukare

Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av idrottsanläggningar. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet vad gäller exempelvis utformning av omklädningsrum. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Utbildningar

  • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Helsingborgs IF, Kulturdepartementet, SHL och SvFF m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetet aktivt för att kartlägga och åtgärda våld och hot inom idrotten i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.