Boendemiljö

Många väljer att inte gå ut i sina bostadskvarter nattetid för att de upplevs som otrygga. En viktig fråga är hur en sådan utveckling kan motverkas och hur tryggheten kan främjas genom att planera och bygga rätt. En av de viktigaste åtgärderna handlar nämligen om den fysiska utformningen av bostadsområden, skolor och andra byggnader. Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar med att förse arkitekter, stadsplanerare, byggföretag, förvaltare, brottsförebyggare m.fl. med argument och underlag för att öka den allmänna kompetensen och säkerställa att medvetna val görs. Detta är extremt viktigt i en tid där Boverkets (2016) prognos visar att Sverige bör bygga 710 000 nya bostäder.

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i bostadsområden. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av bostadsområden. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Trygghetsvandringar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetscertifieringar

Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetsmätningar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en trygghetsmätning som omfattar en eller flera bostadsområden. Syftet är att kartlägga de boendes utsatthet för brott och trygghet. I bostadsområden med hög problemnivå görs en fördjupad analys. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Praktiskt stöd vid ärenden om våld i nära relationer

Vi hjälper till att hantera ärenden om våld i nära relationer, vilket inbegriper genomförande av strukturerade hot- och riskbedömningar, framtagande av skyddsplaner, samordning av insatser mellan såväl kommunala som icke kommunala aktörer samt uppföljning av vidtagna åtgärder.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

BoTryggt2030

Mer information om vårt arbete kring boendemiljö kan du hitta under vårt aktuella projekt BoTryggt2030.

Publikationer

Om du är intresserad av vår rapport Trygghet i Boende, hittar du den här.

Utbildningar

Vi erbjuder en rad olika typer av utbildningar till personer som arbetar med den offentliga miljön.

  • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
  • Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
  • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
  • Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete – nya utmaningar kräver nya lösningar
  • Brott och otrygghet i boende – situation, utmaningar och lösningar
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
  • Brott i nära relationer – ett olösligt samhällsproblem?
  • Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av det offentliga rummet?
  • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention
  • BoTryggt2030 – en modell för att bygga en säker och trygg stad

Tidigare Uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Skanska Nya Hem, Svenska Bostäder, JM AB, Framtiden AB, ByggVesta och Olov Lindgren m.fl. har vi under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga och åtgärda brister i boendemiljöer i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Tillbaka till våra tjänster