Arbetslivet

Under senare år har antalet fall av våld, hot och trakasserier ökat inom flera olika yrkeskategorier. Det handlar om brott som riktar sig mot tjänstemän så som socialarbetare, behandlingsassistenter, räddningspersonal och poliser, men även förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting. Men hur ser utvecklingen ut beträffande våld och hot i arbetslivet och vad kan göras för att förebygga denna typ av brott?

Genomförande av kartläggningar beträffande våld och hot mot medarbetare

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en kartläggning beträffande våld och hot mot medarbetare och/eller förtroendevalda.

Framtagande av handlingsplan för kommunens arbete med våld och hot mot medarbetare

Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Utbildningar

  • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
  • Hotet mot företagarna och företagen – situation, komplikation och lösningar
  • Våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda – hur ser det ut och vad kan göras?

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Fackförbundet ST, Försäkringskassan, Justitiedepartementet och SKL m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetet aktivt för att kartlägga och åtgärda våld och hot i arbetslivet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.
 ………………………………..