Strukturerat brottsförebyggande arbete

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar en utbildning där syftet är att ge fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå, ur både ett teoretiskt och praktiskt avseende. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med brottsförebyggande frågor på kommunal nivå.

Grunderna för det kommunala brottsförebyggande arbetet togs fram genom Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA). Efter KBA fick Brottsförebyggande rådet (Brå) ta över och drev under många år utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Många lokala brottsförebyggande råd upplever emellertid att stödet har minskat. Under de gångna åren har Stiftelsen Tryggare Sverige därför, på uppmaning av ett flertal erfarna brottsförebyggare från hela Sverige, arrangerat nätverksträffar för personer med ett brottsförebyggande uppdrag.

Ny utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete
För att möta detta behov erbjuder stiftelsen en utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå, både ur teoretiskt och praktiskt avseende.

Utbildningen riktar sig till personer med ett brottsförebyggande uppdrag, i första hand lokala brottsförebyggare (eller motsvarande). Utbildningen riktar sig även till skolpersonal, polisanställda, säkerhetschefer, politiker, samhällsplanerare, anställda vid bostadsbolag, sjukvårdspersonal och andra med ett specifikt brottsförebyggande uppdrag på lokal nivå.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i befintliga problem och tanken är att deltagarna ska få hjälp att strukturera utmaningar och lösningar samt få praktiska tips och råd för hur olika typer av brott kan förebyggas, bland annat genom att konkreta exempel presenteras och diskuteras. Utbildningen omfattar sammanlagt 12 dagar (varav sex lärarledda) och löper över 20 veckor, vilket ger deltagarna möjlighet att reflektera kring och fördjupa sig i de frågor som diskuteras på utbildningen

För frågor kring utbildningen, kontakta info@tryggaresverige.org