Skola

Barn och unga tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och unga drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många elever är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, toaletter och i korridorer.

Tryggare Skola

Verktyget Tryggare Skola syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom tydliga och grundliga lägesbilder. Det utgör en grund som olika aktörer kan samlas runt och samverka kring, och kan komma att lyfta såväl fysiska som psykosociala orsaker till brott och otrygghet. Verktyget resulterar i en handlingsplan med konkreta åtgärder. Målet är att skolor ska vara säkra och trygga platser för de som vistas och verkar där.
Du kan läsa mer här.

Trygghetsanalyser

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i skolor. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Genom analysen ser vi även över vilka förutsättningar skolan faktiskt har att arbeta förebyggande.

Utgångspunkten är vår modell som inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar.

Analyser av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av skolor. Syftet är att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas redan i planeringsstadiet. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Genomlysning av skolans arbete med säkerhet och trygghet

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genomlysning av skolans arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor, samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Genomlysning av huvudmannens och skolans metoder för att kartlägga elevers säkerhet och trygghet

Vi hjälper till att granska huvudmannens och skolans metod att kartlägga elevers säkerhet och trygghet. Syftet är att säkerställa att kartläggningsmetoden är valid och reliabel så att skolan har faktisk kunskap om hur lägesbilden är.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Utbildningar

Vi erbjuder en rad olika typer av utbildningar till personer som arbetar med skolan.

  • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
  • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
  • Skolan – den vanligaste brottsplatsen för barn och unga
  • Utsatta och sårbara – brottsdrabbades reaktioner och behov
  • Krisutbildning – att bemöta människor i kris
  • Brott i nära relationer – ett olösligt samhällsproblem
  • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention

Informationsmaterial

Vi arbetar aktivt för att barn och unga ska vara informerade om sina skyldigheter och rättigheter. Våra informationsaffischer är anpassningsbara utifrån skola och kan beställas till självkostnadspris. Du hittar affischerna här.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med aktörer som Norrtälje, Täby och Nässjö kommun samt Försäkringsbolaget Göta Lejon har stiftelsen Tryggare Sverige arbetat med att besikta planerade, nya och äldre skolor i syfte att förbättra den fysiska miljön för att främja tryggheten och minska utsattheten.