Stöd i trygghetsarbetet i offentlig miljö

Frågor som rör trygghet i offentlig miljö har blivit allt viktigare. Det handlar bl.a. om var människor väljer att bosätta sig, var företag etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas. Under de senaste åren har vi hjälpt en rad kommuner, fastighetsägare och andra aktörer att analysera, kartlägga och lämna förslag till åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområden, skolor, offentlig miljö etc.

Trygghetsvandringar
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghets-vandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Trygghetsmätningar
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en trygghets-mätning som omfattar kommunen som helhet och/eller de olika kommundelarna. Syftet är att kartlägga medborgarnas trygghet och utsatthet för brott. I kommundelar med hög problemnivågörs en fördjupad analys. Resultatet redovisas i en handlings-plan med förslag till åtgärder och prioriteringar för respektive kommundel.

Trygghetsanalyser
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en trygg-hetsanalys i ett bostadsområde, i en skola, på ett torg etc. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkom-sten av brott och otrygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesikt-ningar. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Trygghetscertifieringar
Vi hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisa-tionen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde, en centrumanläggning, en skola, ett torg etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.