Stöd i det strategiska arbetet

Tack vare vår erfarenhet och kunskap från en rad olika ämnesområden kan vi bidra med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Framtagande av beslutsunderlag
Vi hjälper till att ta fram strategiska dokument och beslutsunderlag för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det kan handla om handlingsplaner, strategier, verksam-hetsplaner eller upphandlingsunderlag.

Medverkan i strategiska möten, vid upphandlingar etc.
Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra strategiska möten i samband med upphandlingar och i andra sammanhang där frågor rörande kommunens brottsförebyggande och trygg-hetsskapande arbete diskuteras och beslutas.

Framtagande av handlingsplan för kommunens arbete med säkerhet och trygghet
Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och befintliga utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Framtagande av handlingsplan för kommunens arbete med brottsdrabbade
Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och befintliga utma-ningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Framtagande av handlingsplan för kommunens arbete med våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda
Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.