Samordning och praktiskt stöd

Outsourcing av verksamheter förekommer sedan länge i många kommuner. Det handlar exempelvis om bygg- och projektledning, städning och tillhandahållande av IT-tjänster. Nu erbjuder vi kommuner stöd med frågor som rör säkerhet och trygghet.

Säkerhetssamordnare/brottsförebyggande samordnare
Vi hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar där vi tillhandahåller säkerhetssamordnare, brottsförebyggande samordnare eller motsvarande specialister utifrån kommunens behov, på kort eller lång sikt.

Samordning av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Vi hjälper till att samordna det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det kan handla om att tillsammans med kommunpolisen och kommunens säkerhets- eller trygghetschef utarbeta lokala lägesbilder, skapa en gemensam inriktning för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt att finna ramar för det fortsatta arbetet.

Praktiskt stöd i uppbyggnaden av ett Business Improvement District – BID
Vi hjälper till att initiera och koordinera ett Business Improvement District – BID, där kommunen tillsammans med fastighetsägare, handlare m.fl. aktörer arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Som stöd i arbetet har vi ett ”Advisory Board” bestående av en rad internationella experter och svenska sak-kunniga som kan bistå med framtagande av struktur för arbetet, finansieringsmodell, samverkansavtal samt metodutveckling, rekrytering och utbildning m.m.

Praktiskt stöd vid ärenden om våld i nära relationer
Vi hjälper till att hantera ärenden om våld i nära relationer, vilket inbegriper genomförande av strukturerade hot- och riskbedömningar, framtagande av skyddsplaner, samordning av insatser mellan såväl kommunala som icke kommunala aktörer samt uppföljning av vidtagna åtgärder.