Kvalificerad rådgivning, handledning och studieresor

Vid sidan av stöd i det strategiska och praktiska arbetet med frågor som rör säkerhet och trygghet tillhandahåller vi rådgivning, hand-ledning och studieresor. Kontakta oss gärna för mer information!

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning
Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Genomförande av studieresor
Vi skräddarsyr studieresor i syfte att ta del av såväl internatio-nella som nationella erfarenheter när det gäller brottsförebyg-gande och trygghetsskapande arbete. Under det gångna året har vi arrangerat studieresor till bl.a. följande städer:

• Helsingfors
• London
• Amsterdam
• Wien
• New York
Vi ger dig svar!
I många kommuner ställs medarbetarna inför en rad komplexa problem där både långsiktiga och kortsiktiga beslut måste fattas. Vi hjälper dig på vägen med evidensbaserade svar på frågor som exempelvis:
• Vad är trygghet?
• Vad påverkar tryggheten?
• Hur kan en kommun mäta och följa upp tryggheten?
• Vilken effekt har fritidsgårdar på brottsligheten?
• Hur kan skolan bli en säker och trygg plats?
• Vilken effekt har kameror i den offentliga miljön?
• Hur kan feministisk stadsplanering bidra till en inkluderande stad?
• Förebygger lagliga graffitiväggar klotter?
• Hur kan vi bygga för att motverka brott och otrygghet?
• Hur kan kollektivtrafiken bli navet i det lokala brottsförebyg-gande arbetet?
• Kan vi förebygga brott eller flyttas bara brottsligheten?