Våld och hot mot förtroendevalda

Under vintern 2013/2014 genomförde Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, en kartläggning med säkerhetschefer i kommun, landsting och region i syfte att ta del av erfarenheter kring arbetet med att förebygga och hantera våld och hot mot förtroendevalda.

Bakgrunden är en undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att ca 16 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting utsatts för våld, hot och trakasserier under 2011 (Brå 2012:14). Av undersökningen framkom även att cirka hälften av de tillfrågade inte kände till om det fanns en säkerhetsansvarig att vända sig till.

Resultaten från kartläggningen visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda. Vidare uppger många av de säkerhetschefer, förtroendevalda och poliser som intervjuats inom ramen för uppdraget att det är större medvetenhet om våld och hot mot förtroendevalda än tidigare. Trots detta visar undersökningen på flera problem.

Ett annat resultat från kartläggningen är att det finns en stor okunskap bland förtroendevalda om vad som egentligen avses med olaga hot, ofredande, olaga förföljelse etc. Till det kommer en normalisering där flera förtroendevalda ger uttryck för att “lite får man tåla”.

Samtidigt menar många att samhället och rättsväsendet sänder signaler om att politiker “får tåla mer än andra”. Flera av de säkerhetschefer och poliser som intervjuats menar att det är stora skillnader mellan de politiska partierna när det gäller arbetet med att förebygga och hantera våld mot förtroendevalda. En kommentar är att i de partier där man centralt prioriterar frågorna, fungerar det även bra i lokalavdelningarna.

Mot bakgrund av uppdraget har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en modell för att hjälpa kommuner och landsting att komma vidare i arbetet med våld och hot mot förtroendevalda. Inom ramen för detta har vi bl.a. tagit fram en webbaserad utbildning som vänder sig till förtroendevalda. Läs mer under Aktuellt – Utbildningar

För mer information, kontakta Magnus.Lindgren@tryggaresverige.org