Organisation

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse som består av f.d ordförande i fackförbundet ST Annette Carnhede (ordförande), juristen och f.d. polischefen Karl-Åke Pettersson (ledamot), forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren (stiftare och ledamot), partner och journalist Mats Bergstrand (ledamot) samt f.d. lands­hövd­ingen m.m. Anders Björck (ledamot).

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten på strategisk nivå för att uppfylla de krav som framgår av stiftelseurkunden samt årligen redovisa verk­sam­heten dels till den auktoriserade revisorn i Uppsala, dels till länsstyrelsen i Stockholms län som utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet.

Kontor

På nationell nivå finns ett kontor med placering i Stockholm. Kontorets uppgift är att effekt­u­era styrelsens beslut och i övrigt stimulera och tillse att verksam­heten på nationell och lokal nivå bedrivs i enlighet med Tryggare Sveriges värdegrund. Kontoret leds av en general­sekreterare med ansvar för den dagliga verksam­heten.

Nationellt råd

För att säkerställa att den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Tryggare Sverige bygger på aktuell forskning och be­pröv­ad erfarenhet samt för att tillvarata den kunskap och de erfarenheter som respektive huvud­samarbetspartner tillför är ett Nationellt råd kopplat till styrelsen. Rådet utgörs av personer med kunskap om brotts­offerstödjande och brottsförebyggande frågor samt av representanter för Stiftelsens huvud­sam­arbets­partners.

Tillsyn

Stiftelsen Tryggare Sverige står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av Karl Klintstedt, auktoriserad revisor (PwC).