Bakgrund

Generalsekreterare och stiftare Magnus Lindgren

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bildades 1998 som ett svar på en avsaknad av en oberoende aktör som på ett professionellt sett kunde lyfta brottsofferfrågorna och samtidigt hjälpa andra aktörer att både på strategisk och operativ nivå arbeta mer strukturerat. Bakgrunden var ett lyckat utvecklingsarbete med fokus på brott och trygghet i Uppsala län, som genomfördes tillsammans mellan olika aktörer och där jag vid tillfället var enhetschef vid Polismyndigheten i länet.

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organization) som inte tar några statliga eller kommunala bidrag samt drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att för­bättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Visionen är att Sverige även i framtiden ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brotts­lig­het. Det gäller inte minst den organi­­ser­ade brotts­lig­het­en som hotar rätts­staten och ytterst våra demokratiska värden.

Säkerställa hjälp till brottsdrabbade

En av de viktigaste åtgärderna som en rättsstat kan använda för att mot­verka en sådan nega­tiv utveck­ling är att säker­ställa att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd. Om de som drabbas upp­lever att de inte får sina rättig­het­er till­godo­sedda ökar risken för att de tappar för­­tro­­en­det för sam­hället i all­män­het och för rätts­väs­en­det i synner­het. I värsta fall kan detta med­­verka till att de söker sig nya vägar för att få upp­rätt­else, vägar som ligger utanför myndig­heters insyn och kontroll.

Om brotts­drabbade däre­mot känner att de i praktiken får hela sam­hällets stöd i utsatta situationer ökar för­utsätt­ning­arna för att de tar sitt ansvar genom att till exempel anmäla brott till polisen, med­verka i brotts­utred­ningar och ställa upp som vittnen.

Främja brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

För att kunna uppnå de för­bätt­ringar som behövs inom detta område krävs aktörer som kan och vågar angripa frågeställningarna och prob­lemen på nya sätt och med nya infallsvinklar. Sådana aktörer måste självklart vara själv­ständ­iga och fri­stå­ende från tradi­tionella myn­dig­heter, organisa­tioner och andra inom området för att vara trovärdiga.

Jag menar att Stiftelsen Tryggare Sverige är en sådan aktör inom trygghetsområdet som genom bland annat opinions­­bild­ning kan med­verka till att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen kan också främja vetenskap­lig forsk­ning, praktisk verksamhet och utbild­ning när det gäller trygg­­hets­­frågor i sam­hället. Dess­utom arbetar stiftelsen med att främja nordiskt och annat inter­natio­­nellt sam­arbete inom verk­sam­hets­området.

Jag och mina medarbetare på stiftelsen arbetar för att nå vår vision och du är välkommen att vara med och bidra för att tillsammans skapa ett tryggare Sverige!

 

 

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige