Tryggare Sveriges arbete mot människohandel

666

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar mot människohandel och för att förbättra hjälp, stöd och skydd för personer utsatta för människohandel av alla former. Stiftelsen ser människohandel som en fråga som i grunden handlar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Stiftelsen bevakar hur Sverige följer de internationella regelverken, med fokus på att utsatta för människohandel ska få sina rättigheter tillgodosedda samt deltar i flera europeiska samarbeten för att bekämpa den gränsöverskridande exploateringen av människor, deras kroppar och drömmar.

PRIORITERADE FRÅGOR
Dessa frågor driver Tryggare Sverige för att förbättra situationen för utsatta för människohandel och motarbeta alla former av människohandel, exploatering och slaveri:

1. Utsattas bästa i centrum hela vägen
Verka för att den utsattas eget bästa hamnar i fokus för utformningen av insatser när en person misstänks vara utsatta för någon form av människohandel:

Efter identifikation ska den utsatta erbjudas en reflektionsperiod på 30 dagar för återhämtning för sin egen skull, precis som Europarådets konvention, artikel 13 föreskriver.

Det måste finnas boende anpassade för och kapabla att ta emot personer misstänkt utsatta för människohandel av alla former. Det ska genomföras strukturerade hot- och riskbedömningar enligt en vetenskapligt framtagen metod både vid identifikation och vid eventuellt hemsändande – i det senare fallet kan även familjemedlemmars säkerhet behöva beaktas.

För att förebygga upprepad utsatthet är det av vikt att det upparbetas kontakter med parter i hemländerna och att ett samarbete sker för att följa upp situationen för den utsatta även tid efter att en person sänts hem.

2. Bekämpa alla former av människohandel
Tryggare Sverige vill hålla samman arbetet mot alla former av människohandel och inkludera former av människohandel: t.ex. exploatering för arbetskraft, men även hushållsarbete, tiggeri eller kriminell verksamhet. Den svenska nationella handlingsplanen har sammankopplat människohandel med prostitution och våld mot kvinnor, nu är det alltså dags att vidga perspektivet och inkludera andra former av människohandel. En handlingsplan för alla former behövs. Rutiner för identifikation av misstänkta för alla olika former av människohandel behöver förbättras. Alla identifierade ska få tillgång till sina rättigheter vad gäller stöd och skydd.

3. Enhetlighet och samordning av stödinsatser
Verka för att det skapas en över landet enhetlig modell för att hantera ärenden, där man misstänker att det kan röra sig om människohandel. Samverkan mellan flera parter är nödvändigt, men sker idag på ad hoc-basis för fall till fall. För att nå resultat krävs ett samlat grepp och att ansvaret för förebyggande insatser, identifikation och stöd- och skyddsåtgärder hålls samman nationellt. Ett nationellt centrum är önskvärt som också kan föra den idag saknade statistik över antal misstänkt utsatta och andel identifierade som sänds hem. Den nationella rapportören är idag operativt verksam vid Rikspolisstyrelsen, RPS och önskvärt vore att det skapades en oberoende nationell rapportör som rapporterade om vad som inte görs, och även vad som görs av civila samhället.

4. Ökat samarbete mellan olika ideella organisationer
Stiftelsen vill också verka för ökat samarbete mellan olika ideella organisationer, så kallade NGO:s i Sverige som kan komma i kontakt med och ge stöd till utsatta för människohandel. Det kan röra sig om föreningar och sammanslutningar som organiserar stöd till t.ex. våldsutsatta kvinnor, asylsökande, flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, papperslösa, gästarbetare, anställda inom hushåll, ”post-order-fruar”, prostituerade, brottsdrabbade eller nödställda som tillhör en viss minoritet, eller ett visst trossamfund. En förenande grund torde vara de mänskliga rättigheterna.

Idag är Stiftelsen medlemmar i den europeiska sammanslutningen ENPATES som verkar för ett ökat samarbete över gränserna och utbyte av information mellan NGO:s för att underlätta för utsatta att få sina rättigheter tillgodosedda. En samarbetsmodell Stiftelsen gärna vill utveckla även inom Sverige.

VERKSAMHET
Stiftelsen Tryggare Sverige har de senaste åren vad gäller människohandelarbetet deltagit i ett antal EU-projekt och sammanställt reporter eller genomfört kartläggningar i samband med dessa.

1. Kartläggning mm om efterlevnaden av Europarådets konvention mot människohandel
Under 2010 deltog Stiftelsen i ett gemensamt EU-projekt (E-NOTES ”European NGO:s Observatory on Trafficking, Exploitations and Slavery”) där man kartlade hur respektive medlemsland implementerat de olika delarna i Europarådets konvention mot människohandel. Kartläggningen visar stora skillnader mellan hur EU-länderna klarar av att leva upp till den konvention man åtagit sig att följa, och en rad brister vad gäller stöd och skydd till utsatta. Rapporten i sin helhet, liksom de 27 medlemsstaternas länderprofiler, återfinns på http://www.e-notes-obervatory.org 

Stiftelsen presenterade en första delrapport för svensk del på en debattkväll den 18 oktober 2010 (Internationella Ant-Trafficking Day). Stiftelsen skrev i anslutning till att hela rapporten släpptes, en debattartikel som publicerades i SvD den 22 februari 2011, den Internationella Brottsofferdagen (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brister-i-skyddet-for-brottsoffer_5959001.svd ) . Rapporten har sänts ut till en rad aktörer som pdf-fil och med länk till den web sajt där alla underlag finns publicerade.

Stiftelsen avser att följa upp E-NOTES kartläggning om hur Sveriges arbete för att implementera Europarådets konvention från 2005 (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/197.htm ) fortskrider, men även hur Sverige klarar att leva upp till andra aktuella internationella regelverk, som t.ex. det den 29 mars 2011 antagna EU-direktivet EU (new proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Preventing and combating trafficking in human beings, and protecting victims, repealing the Framework Decision of 2002: http://www.statewatch.org/news/2010/apr/eu-com-95-10-trafficking-proposal.pdf ).

GRETA, ”Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings”, utvärderar hur länderna som ratificerat Europarådets konvention har implementerat den, och avger en skriftlig lägesrapport för varje land om detta med rekommendationer på åtgärder. Intentionen är att följa upp hur detta efterlevs med en fyraårs-intervall. Inför att Sverige 2013 nu granskas av GRETA har Tryggare Sverige skickat en rapport om situationen i Sverige. Dessutom har STS löpande gett uppdaterad information.

2. Förekomst av utsatthet för människohandel bland asylsökande
Stiftelsen har 2011 medverkat i ett Europeiskt projekt som syftar till att underlätta identifikation av asylsökande utsatta för människohandel, och därigenom kunna erbjuda adekvat hjälp och skydd: Safer Path “System action for the empowerment of refugees and the protection against trafficking in human beings”. Under sommaren 2011 kartlades i ett flertal länder, däribland Sverige, befintliga rutiner och hur pass väl asylsökande som utsatts för människohandel fångas upp av migrationsmyndigheter och erbjuds den stöd och vård de har rätt till. Resultatet av kartläggningarna publicerades i en rapport där man även ger riktlinjer och förslag på metoder och rutiner vid misstanke om att en asylsökande utsatts för människohandel (mer information om projektet: http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/SAFER_PATH_leaflet.pdf ).

3. Medlemskap i ENPATES och gemensamma EU-projekt
Stiftelsen Tryggare Sverige gick 2001 in i EU-projekt (ENPATES ”European NGOs Platform Against Trafficking, Exploitation and Slavery”) för att lägga en grund för samarbete mellan alla medlemsländer för att tillgodose att utsatta för människohandel för tillgång till sina rättigheter såsom stöd och skydd. Stiftelsens projektledare deltog i april 2011 i ett två-dagars Meeting med representanter från ideella organisationer i 39 länder.

I september 2011 blev Stiftelsen Tryggare Sverige fullvärdig medlem av nätverket och har sedan dess tillgång till den gemensamma plattformen där 36 organisationer från lika många länder ingår; Albanien, Armenien, Azerbadjan, Belgien, Bulgarien, Bosnien/Hercegovina, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Turkiet, Vitryssland, Österrike.

Den 18 oktober 2011 lanserades ENPATES i Bryssel på Anti-Trafficking Day. Mer om ENPATES på: http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/ENPATES_leaflet.pdf 

Nätverkets gemensamma plattform ska underlätta kunskapsutbyte och kontakter i individuella fall, samt är tänkt att leda till bättre samordning mellan olika insatser mot människohandel och förbättra spridandet av beprövade metoder och modeller för upptäckt, stöd, rehabilitering och förebyggande arbete. Plattformens värdegrund vilar på ”Victim first” och att insatserna inbegriper alla former av människohandel. Mer information finns på www.enpates.org.

I november 2012 hölls ett avslutande medlemsmöte med NGO:s från ett antal länder inom och utanför EU. Olika problem och lösningar diskuterades. Man beslöt att fortsätta samarbetet i medlemsnätverket ENPATES, genom att söka projektmedel från EU-fonder för att arbeta mot människohandel över gränserna. Den tvååriga plattformen har gett en stabil grund för att nu gå till handling tillsammans. Inom kort kommer ENPATES första Nyhetsbrev där STS bl a rapporterar om den i februari uppmärksammade debatten kring fallet Alexandra, en rumänska utsatt för människohandel som polisen utvisade till en situation som ledde till att hon re-traffickerades.

I februari 2013 söker Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med 14 andra länder inom ramen för ENPATES medel från EU:s så kallade Return Fond, för att kartlägga återvändandeproblematiken och ta fram ”best practice” och rutiner för samarbete. Eftersom det ingår både ursprungsländer och destinations- samt transitländer i ENPATES finns möjligheter att bygga upp ett solidariskt, gränsöverskridande samarbete kring återvändandet. Stiftelsen inväntar nu besked i andra kvartalet 2013 om vi fått medel för att genomföra projekt ”CAIRO-Common Actions for the Improvement of Return Opportunities for Trafficked Persons”.

Övrigt:
Debattartiklar, nätverksbygge, lobbyarbete, konferensdeltagande, föreläsningar, information och rådgivning.

KOMMANDE AKTIVITETER
21 maj: deltar i länsstyrelsens konferens om barn utsatta för människohandel Stockholm.

31 maj: deltar i ”the EU Civil Society Platform on Trafficking in Human Beings”  i Bryssel.

10-11 juni: workshop i Norge med teaterprojektet Dreambusiness om människohandel.

Kontakt:
Ninna Mörner är journalist sedan 1991, och MA i ekonomisk historia sedan 2009 med fokus på människohandel. Sedan 2009 är Ninna engagerad i människohandelsarbetet för Stiftelsen Tryggare Sverige, och arbetar annars vid Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola som chefredaktör för tidskriften Baltic Worlds (www.balticworlds.com).  Ninna deltar även som sakkunnig i projekt Dreambusiness, teater mot människohandel (www.dreambusiness.se)

För mer information om de nätverk som beskrivs ovan eller beställning av rapporter etc., kontakta projektledaren Ninna Mörner via telefon 08-29 20 00, 076-59 74 199 eller via e-post: info@tryggaresverige.org