Viktimologiskt Nätverk

Viktimologiskt Nätverk är en mötesplats för forskare, studenter, praktiker och andra som är intres­ser­ade av frågor som rör situa­tion­en för brotts­drabb­ade.

Brottsdrabbades situation har uppmärk­sam­mats i allt större ut­sträck­ning under de senaste decen­nier­na. Det gäller såväl inom kriminal­poli­tik och forsk­ning som i sam­hället i övrigt. Detta har bidragit till att det runt om i Sverige på­går en mängd verk­sam­heter och forsk­ning med brotts­drabb­­ade i fokus. Stora insatser görs av kvinno- och brottsofferjourer och andra ideella organi­sa­tioner och många kommuner har börjat ta sitt an­svar för brotts­drabbade i all­män­het, och ut­satta kvinnor i syn­ner­het. På natio­nell nivå finns Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid som båda är betyd­else­fulla för den viktimo­logiska forsk­ning­en.

Dessa aktörer ut­för stora och viktiga in­satser inom ram­en för sina upp­drag, men efter­hand har det blivit tyd­ligt att det också be­hövs ett nation­ellt forum där forskare, studen­ter, yrkes­verk­samma och andra som är enga­ger­ade när det gäller brotts­drabb­ade kan mötas för att ut­byta idéer, tankar och erfar­en­heter. Genom Viktimologiskt Nätverk kan Stiftelsen Tryggare Sverige samla infor­ma­tion om och tydlig­göra verk­sam­het­er och forskning med brotts­drabb­ade i fokus.

Övergripan­de mål för Viktimologiskt Nätverk är att:

 • Främja vetenskaplig forskning
 • Öka utbytet mellan forskare och praktiker
 • Öka förståelsen för olika aktörers roller, mandat och befogenheter
 • Motverka att olika grupper brottsdrabbade ställs mot varandra
 • Öka kunskapen om brottsdrabbades reaktioner, behov och problem bland professionella aktörer
 • Hålla ihop det stödjande och förebyggande arbetet utifrån kunskapen om upprepad utsatthet för brott
 • Motverka polarisering mellan drabbade och gärningspersoner
 • Bedriva opinionsbildning för att tydliggöra rättigheterna och förbättra vill­koren för dem som drabbas av brott
 • Främja nordiskt samarbete inom området

Bli medlem!

Du som är intresserad av frågor som rör brotts­drabb­ades situa­tion är välkom­men att bli med­lem i Viktimologiskt Nätverk. Med­lem­skapet om­­fattar bland annat:

 • Inbjudningar till debattkvällar med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, men även i övriga landet)
 • Medlemsbrev
 • Inbjudningar till debatt­kvällar och kon­fer­en­ser med aktuella äm­nen och före­läsare (se under Kalendarium för aktuella evenemang)
 • Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket
 • Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser
Bli medlem här!