Publikationer

Böcker

Brottsoffer – från teori till praktik
Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson, Bo Hägglund
Utgivningsår 2001. Omfång 308 sid. Pris: 238 SEK exkl. moms

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”] Länge var det framför allt brottslingen som uppmärksammades av rättsväsendet, forskare och samhällsdebattörer. Först under de senaste decennierna har intresset också börjat riktas mot kriminalitetens offer.

I dag pågår i Sverige ett viktigt utvecklingsarbete för att förbättra stödet till brottsoffer. Det gäller till exempel utsatta kvinnor och barn samt offer för rasistiskt och homofobiskt våld. Den nya boken Brottsoffer ingår som en del i detta utvecklingsarbete. I boken beskrivs brottsoffers reaktioner och behov samt redovisas hur polisen och andra aktörer i lokalsamhället tillsammans kan ge ett bättre stöd till brottsoffer. Den ger också en aktuell översikt av forskning, lagstiftning och debatten inom brottsofferområdet.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom polisen men även inom resten av rättsväsendet samt inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn. Den kan även fungera som utbildningsmaterial för personer engagerade i ideella organisationer, till exempel brottsoffer- och kvinnojourer. Andra som kan ha utbyte av innehållet i denna bok är journalister, politiker och personer verksamma i de lokala brottsförebyggande råden. [/read]

Stora trygghetsboken
Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete – en lägesbeskrivning
Utgivningsår 2009. Omfång 177 sid. Pris: 252 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Stiftelsen Tryggare Sverige har i denna bok intervjuat några av Sveriges ledande experter, såväl forskare som praktiker, inom trygghetsområdet. Syftet är att ge en lägesbeskrivning av situationen när det gäller stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete. Experterna delar med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Läsaren kommer att se att de 
presenterar många goda förslag som egentligen skulle 
kunna implementeras omgående utan några större 
kostnader. Men samtidigt beskriver experterna vilka 
hinder som de uppfattar föreligga för att på allvar
komma framåt inom detta viktiga samhällsområde, i 
dessa delar kan boken därför ses som ett inlägg i
 samhällsdebatten.

Stiftelsen hoppas att boken med sin lägesbeskrivning kommer att läsas och användas av personer som är verksamma inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan och olika medier. Andra grupper som kan ha nytta av boken är företrädare för ideella organisationer, för näringslivet och för politiska partier. Beträffande de senare torde ledamöter i polisstyrelser, lokala brottsförebyggande råd och fullmäktigeförsamlingar kunna ha särskilt intresse av de viktiga frågeställningar som beskrivs och diskuteras i boken.[/read]

Vanmakt
Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
Utgivningsår 2010. Omfång 136 sid. Pris: 140 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]

En förmiddag i maj 2008 blev Karin våldtagen av en vän. Drygt ett år senare misshandlades Anders av sin före detta pojkvän. I den här boken berättar båda om sina erfarenheter av det svenska rättsväsendet.

Många av de poliser och åklagare som arbetade med fallen kommer till tals och beskriver sitt arbete samt försöker förklara varför de bägge brottsutredningarna lades ned. Vidare intervjuas ett antal av Sveriges makthavare om hur de ser på polis och åklagares utredningsverksamhet och det faktum att verksamheten lidit av stora brister i flera år.[/read]

Jag längtar någonstans… men jag vet inte vart
En handbok för kvinnor som utsätts för brott i nära relationer
Utgivningsår 2011. Omfång 215 sid. Pris: 210 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Det finns många författare som tidigare har beskrivit konsekvenserna av att leva i en relation där det förekommer hot och våld. Dessa skildringar handlar ofta om de känslomässiga reaktionerna som uppstår i samband med brott. Den bok som du nu håller i din hand är mer av en praktisk handbok som innehåller konkreta tips och råd på sådant du bör tänka på om du lever i eller nyligen har lämnat ett destruktivt förhållande. Den är tänkt att hjälpa dig med hur du kan förbereda dig inför en separation, hur du kan agera efter separationen, vad du ska tänka på i samband med polisanmälan, vid kontakter med socialtjänsten, vid eventuella vårdnadstvister etc.

Boken vänder sig också till dig som inom ramen för ditt yrke eller engagemang möter brottsdrabbade. Syftet med detta är att öka förståelsen för vad den drabbade tvingas hantera i samband med en separation och/eller en polisanmälan etc., men också om de problem som ofta uppstår tiden därefter.[/read]

Ta din unge och spring
Om barn som utsätts för brott i skolan
Utgivningsår 2012. Omfång 133 sid. Pris: 140 SEK exkl. moms. 

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar, ändå kallar vi inte alltid de brott som inträffar i skolans värld för misshandel, sexuella trakasserier och olaga hot etc. De benämns i stället ”mobbning”. Den här boken handlar om Julia som blev slagen av en tjej i parallellklassen och om Markus som trakasserades av sina klasskompisar nästan varje dag i flera år.

Men framför allt handlar den om skolornas agerande efter dessa händelser. I dag gör skolorna olika. Det är godtyckligt hur brott hanteras, och vilken hjälp de drabbade får. Ändå saknas inte verktygen, lagstiftningen eller skyddsnäten. Det finns likabehandlingsplaner, antimobbningsteam, utbildningar och en särskild Barnombudsman respektive ett Barn- och elevombud.Men vad betyder allt detta när barn som utsätts för brott i skolan ändå inte kan vara säkra på att få den hjälp de har behov av och rätt till?

I boken intervjuas bland annat lärare, rektorer, poliser och några av Sveriges främsta makthavare med ansvar för skolan.[/read]

Rapporter

Trygghet i samhället
Utgivningsår 2018

Beställ.[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]I över 5 000 år var trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga städer, stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, bristande social kontroll, brottslighet och otrygghet.

Nu är frågor som rör trygghet åter i fokus till följd av de stora förändringar som det svenska samhället genomgått under senare år. En viktig del för att öka tryggheten handlar om att definiera vad som avses med trygghet samt att beskriva de faktorer som påverkar tryggheten och att ta fram mätbara mål.

Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller definitionen av begreppet trygghet samt faktorer som påverkar tryggheten i samhället. I rapporten presenteras också en modell för öka tryggheten i städer, stadsdelar, bostadsområden och bostäder.[/read]

En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis
Utgiven 2016:3

Ladda ned gratis….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Under de senaste månaderna har diskussionerna gått heta om vad polisens dåliga resultat egentligen beror på och vad som krävs för att vända situationen. Beror det på många onödiga anmälningar som rör förhållanden som inte är brott eller på flyktingströmmen? Är lösningen att brottsoffer och vittnen måste hjälpa till mer? Krävs 2 000 nya poliser? Handlar det om helt andra saker?

– Efter att ha haft ett stort antal debattartiklar på DN-debatt, SvD Brännpunkt och SVT opinion m.fl. debattsidor under det senaste året presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige i dag en rapport vid namn “En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis”, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Rapporten innehåller tio konkreta åtgärder som på kort respektive lång sikt krävs för att rädda polisreformen från att haverera och för att vända den allvarliga situationen inom polisen.

– Åtgärderna handlar bland annat om att tillåta en kommunal polis för de kommuner som vill, att ha minst en lokal polis per 5 000 invånare och att tillsätta en parlamentarisk polisberedning, säger ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige).

De åtgärder som föreslås kommer att kräva ett kraftfullt ledarskap från regeringen, från rikspolischefen, från kommunerna och från våra folkvalda.

– Problemet är emellertid att både politiken och media tenderar att undvika komplexitet. De frågor vi diskuterar i denna rapport är komplexa och måste tas på allvar, annars blir det bara retorik och fina ord som inte förändrar något. Det duger inte längre med vackra visioner, handlingsplaner och kampanjpolitik. Nu krävs mod, vilja och verkstad för att uppnå verklig förändring, menar Magnus Lindgren.[/read]

Trygghet i boende. Rapport 2010:1
Utgivningsår 2010. Omfång 111 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms. 

Beställ.[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Under de senaste åren har det funnits en ökad efterfrågan på bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten, så kallade gated communities. Detta riskerar att leda städer och bostadsområden som stänger ute det som är avvikande och annorlunda, snarare än som uppmanar till tolerans och öppenhet.

En av de viktigaste åtgärderna för att motverka en sådan utveckling handlar om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. Samtidigt finns vinster att göra då man beaktar den brottsförebyggande aspekten på befintlig bebyggelse, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

I den här rapporten presenteras en kunskapsöversikt när det gäller forskning om brottsförebyggande byggelseplanering och trygghetsskapande arbete i bostadsområden. Rapporten innehåller också ett trygghetsprogram med konkreta åtgärder som kan vidtas under byggprocessen för att säkerställa trygga bostadsområden ochbostäder.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och JM AB.[/read]

Våld mot kvinnor. Rapport 2010:2
Utgivningsår 2010. Omfång 44 sid. Pris: 83 SEK exkl. moms

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Kunskapen om att en liten grupp drabbas av många brott är en viktig utgångspunkt i polisens brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet. Genom att sätta in åtgärder bland dem som redan drabbats skapas möjligheter att dels förebygga en inte oväsentlig del av alla brott, dels hjälpa dem som kanske bäst behöver stöd. Detta förutsätter att de åtgärder som vidtas är väl underbyggda och anpassade efter de för situationen unika behoven.

I den här rapporten presenteras en undersökning om polisens arbete med våld mot kvinnor. Resultaten visar att endast tre av 21 polismyndigheter har upparbetade rutiner m.m. som säkerställer att strukturerade hot- och riskbedömningar genomförs i majoriteten av de anmälningar som rör våld mot kvinnor. Utmärkande för dessa tre myndigheter är bland annat att arbetet bedrivs i enlighet med framtagna tjänsteföreskrifter och att verksamheten genomsyras ett helhetsperspektiv. Dessutom har berörd personal genomgått adekvat utbildning. Motsvarande rutiner saknas emellertid vid majoriteten av landets polismyndigheter. I många av dessa myndigheter överlåts beslut om lämpliga skyddsåtgärder och andra insatser för våldsdrabbade kvinnor till den enskilde tjänstemannen, som fattar dessa beslut utifrån sina egna värderingar, sitt eget omdöme och ofta, sin egen magkänsla.[/read]

Kontaktförbud – ett slag i luften? Rapport 2011:1
Utgivningsår 2011. Omfång 40 sid. Pris: 91 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Den 1 oktober 2011 kommer lagen om besöksförbud att ersättas med en ny lag, lagen om kontaktförbud (SFS 2011:487). Den nuvarande lagen om besöksförbud infördes 1988 som ett led i arbetet med att stärka skyddet främst för kvinnor som utsatts för brott av en person de tidigare haft en relation med. Ett besöksförbud kan idag meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på något annat sätt trakassera en annan person. Avsikten var således att förebygga hotfulla och farliga situationer och samtidigt skapa utrymme för polisen att ingripa om besöksförbudet skulle komma att överträdas. Redan i förarbetena påpekades emellertid riskerna med att besöksförbudet skulle överträdas eller kringgås samt att svårigheter skulle kunna uppstå vid lagens tillämpning. Tyvärr har dessa farhågor i många avseenden visat sig vara riktiga; besöksförbud har sällan blivit det skydd för brottsdrabbade som var avsikten.

Flera tidigare undersökningar visar således att besöksförbudslagen brister i såväl utformning som tillämpning. Många drabbade upplever att besöksförbudet inte ger tillräckligt skydd och att rättsväsendets reaktioner vid överträdelser av besöksförbudet uteblir. Det konstateras även att polisens arbete med att informera brottsdrabbade om besöksförbud varierar, likaså rutinerna för hur ett utfärdat besöksförbud följs upp. Åklagare har i sin tur länge saknat tydliga riktlinjer för vilket beslut bedömningen om besöksförbud ska grunda sig på, samtidigt som strukturerade hot- och riskbedömningar sällan ingår i deras beslutsunderlag. Till detta kommer att de faktiska överträdelserna av besöksförbud är många och att det i dessa fall inte sällan handlar om en liten grupp individer som utsätts för upprepade brott.[/read]

Crime Victims – International and serbian perspective. Rapport 2011:2
Utgivningsår 2011. Omfång 166 sid. 

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]

16492286_10154395904403063_2134538536_oRapporten Crime Victims – International and serbian perspective är skriven av Magnus Lindgren och Vesna Nikolić-Ristanović i syfte att undersöka hur situationen för brottsdrabbade i Serbien ser ut.

Rapporten riktar sig till personer inom verksamheter som hanterar människor som drabbats av brott, som exempelvis rättsväsendet, socialtjänsten och brottsofferstödjande verksamheter.[/read]

Trygghet i kollektivtrafiken. Rapport 2012:1
Utgivningsår 2012. Omfång 112 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Enligt de mål som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska antalet resor med allmänna kommunikationer i Sverige fördubblas fram till 2020. Det förutsätter en kollektivtrafik som kännetecknas av bland annat hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet, men också av en trafik som upplevs som trygg och säker av resenärer och anställda.

Den här rapporten innehåller en sammanställning av tidigare forskning och erfarenheter när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken. Frågor som behandlas är bland annat vilka resenärer som är otrygga, var de är otrygga, varför de är otrygga och, inte minst, vilka åtgärder som har genomförts och vad som ytterligare kan göras för att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kollektivtrafiken i Sverige. Vi hoppas också att den kan fungera som inspirationskälla för kollektivtrafikbranschens olika aktörer!

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Securitas AB.[/read]

Trygghet för äldre. Rapport 2014:1
Utgivningsår 2014. Omfång 112 sid. Pris: 168 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Trygghet för äldrePersoner över 65 år drabbas precis som andra i samhället av olika typer av brott. Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Om brottet begås av någon som den äldre känner eller är beroende av kan känslan av hjälplöshet och utsatthet vara än starkare.

Sårbarheten förstärks ytterligare då äldre generellt sett är mer isolerade än andra i samhället, till exempel saknar de det sociala nätverk som en arbetsplats ger. Dessutom innebär åldrande många kroppsliga och mentala förändringar. Det är svårare att ställa en korrekt diagnos, då symptombilden hos äldre kan vara otydlig. Skador och konsekvenser av övergrepp, såsom depressioner, sömnlöshet och benbrott kan enklare bortförklaras på grund av den drabbades ålder.

Trots att äldre blir allt fler i samhället finns det brister i skyddet av denna grupp. En central och viktig fråga att klara ut är vilken förmåga som krävs för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för alla som drabbas av brott – oavsett ålder. Den naturliga följdfrågan är därför om kommunerna har den förmågan, alltså om det finns tillräckliga resurser, utbildad personal, en bra organisation som stöds av bra processer och system etc.

I syfte att öka kunskapen om äldres utsatthet för brott i samhället arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med Uppsala kommun, en nationell konferens i oktober 2014. Den publikation som du nu håller i din hand är en konferensrapport för att uppmärksamma vad olika aktörer kan göra för att förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott.[/read]

Från ord till handling – Ett nationellt brottsförebyggande program
Utgivningsår 2014. Omfång 38 sid. Pris: 84 SEK exkl. moms.

Beställ….[read more=”Läs mer” less=”Dölj”]Ord till handlingFör snart 20 år sedan presenterade regeringen ett nationellt brottsförebyggande program vid namn Allas vårt ansvar (1996:59). En viktig del i programmet var att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet genom ett medborgligt engagemang och samverkan mellan myndigheter, företag, organisationer m.fl. aktörer.

De gångna årens erfarenheter visar emellertid att ”allas vårt ansvar” lätt blir till ”ingens ansvar”. I denna rapport presenterar vi därför ett helt nytt förslag för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sveriges 290 kommuner. Grunden för detta arbete handlar om att med i första hand situationella åtgärder minska sannolikheten för att brott begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra.

Utgångspunkten är behovet av att klara ut vilken förmåga som krävs hos kommun¬erna och polisen för att dessa ska kunna utföra sina åtaganden när det gäller säkerheten för de som bor, verkar och vistas i kommunerna.

I rapporten beskrivs också vilka möjligheter vi ser att finansiera den reformering som är nödvändig.[/read]