Olaga hot

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för hot. Brottet olaga hot innebär att någon uppträder på ett sådant sätt att den hotade personen fruktar för sin egen eller någon annans säkerhet. Olaga hot kan vara sådant som avser dels någons liv eller hälsa – “Jag ska döda dig!”, dels någons egendom – “Mina kompisar ska slå sönder din butik!” Det kan också röra annan person än den det direkt uttalas till – “Vi ska köra över din lillebror!”.

För att en handling ska räknas som olaga hot behöver inte vapen vara inblandade. Det är tillräckligt att hotet sker på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för det känner allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

Ett hot kan ibland vara ett uttryck för gärningspersonens hat och fördömande av grupper och individer på grund av nationell eller etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Dessa så kallade hatbrott kan leda till straffskärpning i samband med lagföring. I andra fall kan motivet till hoten vara att upprätta familjens heder, varför man då talar om hedersrelaterade brott

Det är med andra ord viktigt att du i samband med att du gör din polisanmälan uppger hur du uppfattar angreppet mot dig.

Om hotet uttalats av en person som du har eller har haft ett förhållande med (exempelvis make/maka, pojkvän/flickvän, sambo) kan du läsa vidare under fliken Brott i nära relation.

Det här bör du tänka på om du har blivit hotad:

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för ett hot bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla olaga hot ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

Dokumentera hoten
Det är viktigt att dokumentera det som går med hjälp av till exempel en telefonsvarare eller egna anteckningar. Skriv en logg/dagbok där du noterar tid, datum och typ av händelse. Se även till att spara eventuella brev och försändelser. Har du mottagit hot via e-post, sms etc. ska du spara informationen på datorn, telefonen eller den plattform där hoten inkommit. Gör detta även om du väljer att skriva ut materialet. Detta kan sammantaget utgöra viktiga bevis i en eventuell rättegång.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation
Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Att bli utsatt för ett hot kan vara kränkande och leda till känslor av rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska. Att själv hantera dessa känslor kan vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!