Brott i nära relation

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för brott i nära relation. Med detta samlingsbegrepp avses brott så som våld, hot, våldtäkt, ofredande som riktats mot dig från en person som du har eller har haft ett förhållande med. Det kan handla om en nuvarande eller tidigare make/maka, pojkvän/flickvän eller sambo.

Det här bör du tänka på om du har utsatts för brott i nära relation:

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för brott i nära relation bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

När du anmäler brott i nära relation ska polisen genomföra en strukturerad hot- och riskbedömning/riskanalys på individnivå (så kallad SARA bedömning) som grund för en professionell planering av olika hjälp-, stöd- och skyddsinsatser. Kräv en sådan bedömning när du anmäler brottet!

För att anmäla brott i nära relation ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

Dokumentera eventuella skador – uppsök sjukvården

Brott i nära relation inträffar ofta innanför hemmets väggar. Det finns därför sällan några vittnen som kan berätta om de brott som du utsatts för. Av denna anledning är det många gånger avgörande att det finns annan bevisning som kan styrka din berättelse. Även om du inte har för avsikt att polisanmäla det inträffade är det mycket viktigt att du uppsöker närmaste sjukhus/vårdcentral för att få dina skador både omskötta och dokumenterade för en eventuell framtida polisanmälan och rättegång. Dokumentationen av skador är också viktig för att du ska kunna ansöka om skadestånd från ditt försäkringsbolag. Det är också bra om du kan spara de kläder du bar vid brottet – utan att tvätta dem – eftersom de kan utgöra bevismaterial.

Ibland fotograferas skadorna för att dokumentationen ska bli så fullständig som möjligt. Skadedokumentationen är underlag för det rättsintyg som läkaren kan utfärda på begäran av polis och åklagare.

Om du har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp erbjuds du en gynekologisk undersökning med provtagning för infektioner, graviditet och spårsäkring. Det är viktigt för din hälsa att du så snart som möjligt besöker en vårdinrättning men tveka inte att ta kontakt även om det gått en tid sedan du utsattes för våld och övergrepp. Alla undersökningar och provtagningar är frivilliga och du måste ge ditt tillstånd till att rättsintyg skrivs.

Har du utsatts för kontroll eller annan kränkande behandling är det viktigt att du försöker dokumentera när, var och hur detta skedde. Se även till att spara eventuella brev och försändelser. Har du mottagit hot via e-post, sms etc. ska du spara informationen på datorn, telefonen eller den plattform där hoten inkommit. Gör detta även om du väljer att skriva ut materialet. Detta kan sammantaget utgöra viktiga bevis i en eventuell rättegång.

Många som drabbas av brott i nära relation får psykiska besvär såsom oro, nedstämdhet eller s.k. posttraumatiskt stressyndrom. Om du märker att du får besvär som inte går över kan du ta kontakt med din psykiatriska öppenvårdmottagning eller din husläkare.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation
Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Att bli utsatt för våld och hot av någon som du lever eller har levt ihop med är kränkande och känsloladdat. Brottet kan dessutom innebära omvälvande förändringar för dig både socialt, psykiskt och ekonomiskt. Känslor som rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska är mycket vanliga. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barns reaktion. Barn som växer upp i våldets närhet eller som själva drabbas kan reagera mycket kraftigt och det är därför viktigt att även barnen får hjälp att bearbeta sina upplevelser.

Att själv hantera dessa känslor kan både för dig och ditt/dina barn vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!