Anhöriginformation

Som anhörig till någon som drabbats av brott kommer du att möta många olika reaktioner. Inte sällan kan den drabbades reaktioner upplevas som känslomässigt påfrestande och förefalla oförklarliga.

Det följande är en kortfattad information om vad som i det korta perspektivet är väsentligt för dig som anhörig att känna till.

Den som drabbats av brott måste, om han eller hon så önskar, ges tillfälle att tala om sina upplevelser. Detta kräver att man som anhörig har tålamod och förmåga att lyssna på den drabbades berättelse, inte en gång utan ofta ett stort antal gånger. Att få möjlighet att “älta” sin historia gång på gång är ett led i den drabbades behov av att bearbeta det inträffade. Erfarenheterna visar emellertid att många anhöriga som ställs inför dessa situationer gärna vill komma med lösningar eller kanske till och med ”kontra” med egna erfarenheter och upplevelser.

Detta är emellertid inget som hjälper den brottsdrabbade, utan kan tvärtom ytterligare försvåra återhämtningsarbetet. Det finns en tumregel som säger att man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar; det tycks således finnas ett skäl till att vi har två öron och en mun!

Du som anhörig kan också komma att mötas av kraftiga humörsvängningar vilket kan kännas påfrestande. Ilska kan blandas med eller avlösas av gråt. En ökad trötthet i kombination med ointresse för vardagliga händelser kan inträda. Små vardagshändelser kan utlösa irritation och en allmänt uttalad negativism. Sömnstörningar i kombination med mardrömmar kan förekomma. Den brottsdrabbade befinner sig sammantaget i en psykisk obalans. Om denna situation kvarstår under en längre tid bör du uppmana den drabbade att söka professionell hjälp.

I familjer där det förekommer barn bör man vara extra uppmärksam på barnens reaktioner, både i hemmet och i exempelvis på dagis eller i skolan. Att pappa, mamma eller något syskon drabbats av brott kan framkalla en otrygghetsupplevelse som kan yttra sig på många olika sätt. Var uppmärksam på om barnet uppvisar ett förändrat beteende!

Den brottsdrabbades psykiska energi är under den närmaste tiden efter händelsen “upptagen” med att förstå och bearbeta det inträffade. Som en följd av detta kan reaktioner av det slag som redovisats här ovan uppträda. Reaktionerna är naturliga och kommer på sikt att avta i styrka.

Slutligen är det viktigt att påpeka att om du som anhörig är i behov av stöd i din situation bör du söka hjälp!